İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ (İGV) UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 31.12.2023/32416 tarih/sayılı 3. Mükerrer sayısında yayımlanan ‘’İthalatta İlave Gümrük Vergileri Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:8044)’’ kapsamında, İlave Gümrük Vergisi (İGV) uygulamasına yönelik olarak yürürlükte bulunan 3351 Sayılı Karar’a ilişik Ek-1, EK-2 ve EK-3 Sayılı Tablolar revize edilmiştir.

Özetle;

Yayımlanan Karar ile Tarife Cetvelinin 52 adet faslı altında 4222 eşyaya İlave Gümrük Vergisi (İGV) tatbik edileceği belirtilmiştir. Bir önceki yıldan farklı olarak bir kısım deniz taşıtları, kitaplar, gazeteler, mantardan eşyalar ve bir kısım hazır eşyada İlave Gümrük Vergisi (İGV) uygulamasına son verilmiştir. Diğer yandan bir kısım makine, kıymetli taş ve deri eşyasında %30’lara varan oranlarda İlave Gümrük Vergisi (İGV) alınmasına karar verilmiştir.

AB & EFTA Üyesi Ülkeler, İngiltere, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Venezuela menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, Fatura Beyanı, Menşe Beyanı vs. eşliğinde ithali halinde, İlave Gümrük Vergisi tahsilatı söz konusu olmayacaktır. TPS-OIC İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için farklı oranlarda İlave Gümrük Vergisi (İGV) tatbik edilecektir.

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, beyannamenin tescili esnasında gümrük sisteminin Menşe Belgesi talep etmesi halinde GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalarda olduğu üzere İlave Gümrük Vergisi (İGV) tahsilatı söz konusu olacağından, A.TR Belgesi eşliğinde yapılacak ithalatta, Gümrük Yönetmeliğinin 38 maddesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak Menşe Belgesinin ibrazı tavsiye edilmektedir.

Karar’a konu ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki Telafi Edici Vergi (TEV) hesaplamasında İlave Gümrük Vergisi (İGV) dikkate alınmayacaktır.

Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V - VI Sayılı Listeler kapsamında olması, Nihai Kullanım hükümleri çerçevesinde, Gümrük Vergisinin %0 (Sıfır) olarak uygulandığı eşyadan olması, Tarife Kontenjanı kapsamında indirimli veya sıfır vergi oranlarına tabi olması veya Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında (YTB EK 8 Liste kapsamındakiler hariç) olup, beyanların da bu doğrultuda yapılması halinde, İlave Gümrük Vergisi (İGV) tatbik edilmeyecektir.

Karar eki tablolarda dipnot olarak belirtilip, özel nitelik ve kullanıma haiz bir kısım eşyada İGV oranı %0 olarak uygulanacak olup, bu kapsamda yer alan bazı eşyalar için Nihai Kullanım hükümleri tatbik edilecektir.

01.01.2024 tarihi itibariyle, İGV ihdas edilen veya İGV oranları arttırılan eşyanın ithalatına yönelik olarak Gümrük Beyannamesinin 30 gün içinde tescil edilmesi halinde, başlamış işlem istisnası uygulanacaktır.

İthalatta İlave Gümrük Vergileri - 2024 (Karar Sayısı. 8044).pdf

Tüm Haberler