KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazetenin 03.02.2017/29968 tarih/sayısında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 10 Seri Numaralı ‘’KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’’ de  özetle;

Getirilen düzenleme ile, 3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesinde, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarının KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinin (II/B-5.1) bölümünün 10 maddesinde yer alan (İstisna uygulaması makine ve teçhizat niteliğindeki malların teslimine yönelik olduğundan, hizmet ifaları bu uygulamadan yararlanamaz. Ayrıca makine-teçhizat niteliğinde olmayan lisans, yazılım, bilgisayar programı ve benzeri ürünler de teşvik belgesi eki listede yer verilmiş olsalar dahi istisna kapsamında değerlendirilmez. Ancak, teşvik belgesinde bulunan bir makine-teçhizatın içeriğinde yer alan yazılımla birlikte satışı istisnanın uygulanmasına engel değildir.) düzenleme hükümsüz kaldığından yürürlükten kaldırılmıştır.

Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen imalat sanayine yönelik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilip indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iade veya mahsubuna yönelik yapılacak beyan, takvim, usul ve esaslar belirlenmiştir.

Hazine, Belediyeler, İl Özel İdarelerinin taşınmaz teslimleri, satış, irtifak hakkı, kullanım izinleri, yapı ruhsatları ve kiralamalarındaki KDV oranlarında bazı düzenleme ve istisnalar getirilmiştir.

Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan bahse konu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EK 1 - KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


Tüm Haberler