TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (STA) EKİ MENŞE PROTOKOLÜNÜ DEĞİŞTİREN 15.03.2021 TARİH, 2-2021 SAYILI KARAR KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 30.05.2021/31496 sayısında yayımlanan ‘’Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti İle Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli Ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’’ ile, 14 Nisan 2021 tarihinden sonraki dönemi de kapsayacak şekilde menşe kuralları ve menşe işlemlerine ilişkin protokolün uygulanmasına dair usul ve esaslar tesis edilmiştir.

Özetle;

Nihai Yönetmeliğin yayımlanmasıyla anlaşma tüm yönleriyle yürürlüğe girmiş olduğundan, teminatlı işlem uygulaması son bulmuştur. Böylelikle, 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren verilmiş bulunan teminatların da iadesi mümkün hale gelmiştir.

Yönetmelikte menşeli ürün kavramının tanımı, şartları, kümülasyon, yeterli-yetersiz işçilik veya işlem, etkisiz unsurlara açıklık getirilmiştir.

Anlaşma kapsamında Birleşik Krallık ihracatlarında Telafi Edici Vergi (TEV) tahsilatı söz konusu olmayacaktır (50 - 63 fasıllar kapsamı tekstil ürünleri için 01.01.2021–13.04.2021 tarih aralığı istisnadır).

Doğrudan nakliyat kuralı esas olmakla birlikte, kanıtlayıcı bilgi/belgelerin sunulması şartıyla eşyanın üçüncü transit ülke/ülkelerinde gümrük gözetimi altında depolanması, bölünebilmesine imkan tanınmıştır.

Menşe Beyanı düzenlenme tarihinden itibaren 12 (Oniki) ay  geçerli olup, fatura veya başka bir ticari belge üzerine yapılabileceği gibi, ihracatçı firma tarafından elektronik imza ve şifre kullanılarak ithalatçı firmaya doğrudan elektronik ortamda da iletilebilmesi mümkün olacaktır.

Eşyanın ithali esnasında çeşitli nedenlerle ibraz edilemeyen Menşe Beyanı’nın 2 (İki) yıl içerisinde sunulması halinde, ödenen vergiler geri alınabilecektir.

Anlaşmada Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümlülasyonu (PAAMK) sitemi çapraz kümülasyon öngörülmediğinden, Birleşik Krallık menşeli eşya AB ülkeleri üzerinden A.TR Belgesi eşliğinde gelse dahi, varsa İlave Gümrük Vergisi (İGV) tahsilatı söz konusu olacaktır. Bu kural Birleşik Krallık üzerinden gelen AB menşeli eşyalar için de geçerlidir.

Yönetmelik eklerinde tarife bazlı menşe kazanım kural ve oranları, bir kısım elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalar için 14 Nisan 2021-31.12.2023 ve 01 Ocak 2024-31 Aralık 2026 tarihlerine kadar geçerli olacak geçici menşe kuraları, bir kısım alüminyum ürünleri için 14 Nisan 2021-31.12.2023 ve 01 Ocak 2024-31 Aralık 2026 ile 01 Ocak 2027 sonrası dönemler ilişkin uygulanacak kotalara yer verilmiştir.

Yönetmelik ekinde Menşe Beyanı, Tedarikçi Beyanı veya Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı metinleri ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar yayımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin yayımı ile birlikte, 25.05.2021/31491 tarih/sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘’Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’’ yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, anılan Yönetmelik kapsamında sevk halindeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında devam edilecektir.

TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK S.T.A. EKİ MENŞE ROTOKOLÜNÜ DEĞİŞTİREN 15.03.2021 TARİH 2-2021 SAYILI KARARI KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Brexit-Telafi Edici Vergi

TR-UK STA Yönetmelik Ekleri


Tüm Haberler