NAYLON VEYA DİĞER POLİAMİD İPLİKLERİN İTHALATINDA MEVCUT KORUNMA ÖNLEMİNİN DEVAMINA YÖNELİK SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 26.01.2022 tarih, 31731 sayısında yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1) kapsamında tarife cetvelinin 5402 pozisyonunda yer alan bir kısım naylon veya diğer poliamid ipliklerin ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin uzatılmasına yönelik soruşturma açılmıştır.

Mevcut durumda önlem, Ek Mali Yükümlülük şeklinde ve ithal edildiği ülkeye bakılmaksızın 5402.31, 5402.32, 5402.51 ve 5402.61 tarife alt pozisyonlarındaki eşyalar için kg bazında 0.28 USD, 5402.45 tarife alt pozisyonlarındaki eşyalar için kg bazında 0,08 USD şeklinde uygulanmaktadır.

Soruşturma, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Korunma Önlemleri ve Gözetim Dairesi tarafından yürütülecektir.

Soruşturmaya taraf olup, görüş beyan etmek isteyen Türkiye’de yerleşik firmaların 30 (Otuz) içerisinde KEP adresleri ile Bakanlığın ticaretbakanligi@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden, yurtdışında yerleşik olup görüş beyan etmek isteyen firmaların ise, Genel Müdürlüğün EBYS E-Posta adresi (korunma@ticaret.gov.tr) üzerinden Soru Formlarına cevap ve görüşlerini bildirmeleri gerekmektedir.

Soruşturmaya ilişkin Soru Formlarına, http://www.ticaret.gov.tr web adresinde yer alan “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasındaki “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısından ulaşılıp indirilmesi mümkündür.

Bahse konu soruşturmanın 9 (Dokuz) ay içerisinde tamamlanacağı belirtilmekle birlikte, gerekli durumlarda bu süre 6 (Altı) ay uzatılabilecektir.

Soruşturma sürecine müteakip önlemin arttırılarak devam etme ihtimaline karşın, bahse konu eşyalarla ilgili olarak yapılacak sipariş/sevkiyat veya ithalatında dikkatli olunması tavsiye edilmektedir.

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2022-1).docx

Tüm Haberler