2018 YILI GTS (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) ÜLKELERİ

Resmi Gazetenin İthalat Rejim Karar’ına Ek Karar (Karar Sayısı : 2017/11168) çerçevesinde;

 

Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) yararlandırılacak Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) ile En Az Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ) ilişkin liste yeniden belirlenmiştir.

 

Getirilen düzenleme ile, Endonezya, Hindistan, Ukrayna ve Vietnam Gelişme Yolundaki Ülke (GYÜ) kategorisinden çıkartılmıştır. Diğer bir deyişle, bu ülkelerden Form A Menşe Belgesi eşliğinde yapılacak ithalatlarda tavizli vergi uygulamasına son verilmiştir.

 

Karar’a eklenen geçici madde ile gümrük vergisi yükselen eşya için, Karar’ın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi veya Özet Beyan’ın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde (Özet Beyanı verilenler için de, en geç 31.03.2018 tarihinde ilgili ithalat beyannamesinin tescil edilmesi), bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

 

Bahse konu Karar ve GTS Ülke listesi ekte sunulmuştur.

Bel1 .pdf

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER (2018 YILI)


Tüm Haberler