GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 01.04.2020/31086 tarih/sayısında yayımlanan GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında 4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gidilmiştir. Özetle;

- Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) başvurusunda aranan 30 kişilik isithdam koşulunda yıllık çalışan ortalaması baz alınacağı belirtilmiştir. 

- İbraz edilen Menşe Şahadetnamesinin teknik, muhteva vs. çeşitli nedenlerle gümrük idaresince kabul görmemesi durumlarında isabet eden vergiler teminata bağlanmak suretiyle, usule uygun belgenin ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6 (Altı) aylık süre verilecektir. Bu süre zarfında belgenin ibrazı halinde teminat iade edilecektir. Diğer yandan menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, İGV, EMY gibi diğer mali yükümlülüklerin beyan edilerek ödenmesi halinde, beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık sürede menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması halinde, tahsil edilen tutarlar geri alınabilecektir. Talep ve mücbir sebep hallerinde gümrük idaresince bu sürelere ilave 30 (Otuz) gün süre verilebileceği belirtilmiştir. Gümrük Yönetmeliği Karşılaştırma Tablosu

- Geçici depolama yerlerinin bulunmadığı yerlere konulan eşyadan %20 fazlasıyla alınan teminat uygulaması vergi ve fon tutarı olarak yeniden belirlenmiştir.

- Numunelik eşya ve modellerin yolcu beraberinde gelmesi durumunda, bu eşyaların Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu ile ilgili gümrüğe beyan edilebileceği belirtilmiştir.

- Türkiye’den yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılıp geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu ile beyan edilebileceği belirtilmiştir.

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile belirlenen ve yabancı yolcu beraberinde yurda getirilen standart işlenmemiş altının beyanına ilişkin olarak Yönetmeliğin ilgili 175 maddesine ekleme yapılmıştır.

- Yönetmeliğin 23 nolu ekinde yer alan tahlile tabi eşyaların tahlilinin gümrük laboratuvarında yapılamaması sebebiyle, uygun görülen gümrük laboratuvarı dışındaki akredite laboratuvarlarda yaptırılması halinde, 1 (Bir) yıllık emsal tahlil raporlarına itibar edilerek (Kırmızı hat tam muayene durumları hariç), eşyanın yeniden laboratuvar tahliline gönderilmesine gerek olmadığı belirtilmiştir.

- Birden fazla ticaret politikası önlemi, İGV veya EMY gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olan eşyanın sevk ülkesinden faklı ülkeler için farklı oranların belirlenmiş olması durumunda, menşe şahadetnamesinin aranacağı belirtilerek aksi durumda tahsil edilmesi gereken vergilerden en yüksek tutarlar esas alınarak işlem yapılacağı belirtilmiştir.

- Ulusal transit rejiminde serbest dolaşımda olmayan eşyaya ilişkin beyana aykırılıklarda izlenecek prosedür ve uygulanacak müeyyidelerle ilgili olarak, yönetmeliğin 239 maddesinde düzenlemeye gidilmiştir.

- Transit rejimine konu serbest dolaşımda olmayan eşyanın belirgin bir şekilde farklı çıkması durumunda, Kanunun 235/5 maddesinin ‘’a’’ ve ‘’b’’ bentlerinde belirtilen idari para cezasının tatbik edileceği belirtilmiştir.

- YYS sahipleri tarafından işletilen antrepolarda, rejim hükümlerinin ihlal edilmemesi kaydıyla gümrük idaresinden izin alınmasına gerek kalmaksızın farklı beyanname muhteviyatı eşyanın bir arada istiflenmek suretiyle depolanabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

- Geçici ithalat (Kısmi muafiyet) hükümleri kapsamındaki eşyanın yirmi dört aydan daha uzun süre kullanımının söz konusu olduğu durumda, YYS sahibi veya bir önceki takvim yılı içerisinde 5 (Beş) milyon ABD Dolarının üzerinde ihracat yapmış olan yükümlüler için ilgili gümrük idaresince geçici ithalat izin süresinin dokuz ay uzatılabileceği, bu sürenin sonunda yeniden süre talebi söz konusu olduğunda yeni izin başvurusunda bulunulması gerektiği belirtilmiştir.

- Gümrük Vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına yönelik başvuruların elektronik ortamda (İki ay sonra yürürlüğe girecektir) yapılacağı belirtilerek, tutarlara ilişkin gümrük idarelerinin limitleri yeniden belirlenmiştir. 

- Konusu ve gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla birden fazla beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararı için elektronik ortamda tek bir başvuru formu ile başvuru yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkili kılınmıştır.

 

- Geçici depolama yeri ile antrepo işleticilerine ilişkin olarak aranan şartlarda bir kısım düzenlemeler yapılmıştır.

- Denizyoluyla konteyner içinde gelen eşyanın idarece miktar tespiti yapılmaksızın, belgelerinde kayıtlı miktarlara göre antrepo beyannamesi kapsamında gümrük antreposuna sevkinde kap adedinin farklı çıkması durumunda yapılacak takibata ilişkin olarak Yönetmeliğin 522 maddesine ekleme yapılmıştır.

- Yönetmeliğe eklenen 580/A maddesi kapsamında, gümrük idaresinin yükümlüye yazı ile yanlış izahat vermiş olması hâlinde, idari para cezası verilmeyeceği ve faiz uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

- Bakanlık laboratuvarlarınca düzenlenen tahlil raporları veya Bölge Müdürlüklerince verilen tarife bilgisine göre tarife beyanında bulunulmasına müteakip, yapılan beyanların tahlili veya incelemesi sonucunda eşyanın farklı bir tarifede sınıflandırılması gerektiğinin belirlendiği durumlarda idari para cezası ve faiz uygulanmayacağı belirtilmiştir.

- İhdas edilen 16 numaralı Geçici madde çerçevesinde; 

a) Beyannamenin tescil tarihi itibariyle 6 (Altı) aylık süre içerisinde menşe şahadetnamesi ibrazına yönelik getirilen lehe düzenlemelerden faydalanılarak bu süre zarfında belge ibraz edilmesi suretiyle daha evvel ödenmiş bulunan vergi, EMY, İGV tutarlarının geri alınabileceği, 

b) AB ülkelerinden A.TR eşliğinde gelip daha evvel tescil edilmiş bulunan ve beyanname ekinde menşe tevsik edici belge bulunmadığı halde, menşe esaslı ticaret politikası önlemi, İGV veya EMY gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyalar için, bu tarihten itibaren ilgili menşe tevsik belgesinin ibraz edilebileceği

Yönünde düzenlemeye gidilmiştir.

Gümrük Yönetmeliği Karşılaştırma Tablosu

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK EKLERİ


Tüm Haberler