İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ (İGV) UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 31.12.2022/32060 tarih/sayılı 3. Mükerrer sayısında yayımlanan ‘’İthalatta İlave Gümrük Vergileri Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:6626)’’ kapsamında, İlave Gümrük Vergisi (İGV) uygulamasına yönelik olarak yürürlükte bulunan 3351 Sayılı Karar’a ilişik Ek-1 Sayılı Tabloda değişikliğe gidilmiştir.

Yapılan değişiklik ve yürürlükteki İlave Gümrük Vergisi (İGV) uygulamalarıyla ilgili olarak özetle; 

Yayımlanan Karar eki 1 Sayılı Listede GTİP numaraları belirtilen eşyalara ait satırlar 3351 sayılı Karara ilişkin Ek-1 sayılı tablodan çıkarılmış, aynı tabloya bu Kararın eki 2 Sayılı Listede GTİP numaraları belirtilen eşyalar ilave edilmiş ve bu Karar eki 3 sayılı listede GTİP numaraları belirtilen eşyalara ilişkin satırlar ilgili listede gösterildiği şekliyle revize edilmiştir.

Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB & EFTA Üyesi Ülkeler, İngiltere, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Venezuela menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, Fatura Beyanı, Menşe Beyanı vs. eşliğinde ithali halinde, İlave Gümrük Vergisi tahsilatı söz konusu olmayacaktır.

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, beyannamenin tescili esnasında gümrük sisteminin Menşe Belgesi talep etmesi halinde GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalarda olduğu üzere İlave Gümrük Vergisi (İGV) tahsilatı söz konusu olacağından, A.TR Belgesi eşliğinde yapılacak ithalatta, Gümrük Yönetmeliğinin 38 maddesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak Menşe Belgesinin ibrazı tavsiye edilmektedir.

Karar’a konu ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki Telafi Edici Vergi (TEV) hesaplamasında İlave Gümrük Vergisi (İGV) dikkate alınmayacaktır.

Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V - VI Sayılı Listeler kapsamında olması, Nihai Kullanım hükümleri çerçevesinde, Gümrük Vergisinin %0 (Sıfır) olarak uygulandığı eşyadan olması, Tarife Kontenjanı kapsamında indirimli veya sıfır vergi oranlarına tabi olması veya Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olup, beyanların da bu doğrultuda yapılması halinde, İlave Gümrük Vergisi (İGV) tatbik edilmeyecektir.

Karar eki tablolarda dipnot olarak belirtilip özel nitelik ve kullanıma haiz bir kısım eşyada İGV %0 olarak uygulanacak olup, bu kapsamda yer alan bazı eşyalar için Nihai Kullanım hükümleri tatbik edilecektir.

01.01.2023 tarihi itibariyle, İlave Gümrük Vergisi ihdas edilen veya oranları arttırılan eşyanın ithalatına yönelik olarak Gümrük Beyannamesinin 30 gün içinde tescil edilmesi halinde, başlamış işlem istisnası uygulanacaktır.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı. 6626).pdf

İGV 3351 Sayılı Karar (Güncel).pdf

YTB İGV (Karar Sayısı. 6658).pdf


Tüm Haberler