KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

13.12.2014/29204 tarih/sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik, 26.12.2008/27092 mükerrer tarih/sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik ve  26.12.2008/27092 mükerrer tarih/sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelikler yürürlükten kaldırılarak, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ihdas edilmiştir. İhdas edilen bu Yönetmelik Resmi Gazetenin 23.06.2017 tarihli 1. Mükerrer sayısında yayımlanmıştır.

 

Bu Yönetmelik, (AT) 1907/2006 sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmış olup, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuatlarda da değinildiği üzere; Yönetmeliğin asıl amacı Türkiye’de üretilen veya Türkiye’ye ithal edilen ve miktar olarak bir ton’dan fazla olan kimyasalların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca envanter kaydının tutulması, insan ve çevre sağlığına olumsuz etki yapmaması adına üretim ve piyasaya arzının kontrol altında tutulması hedeflenmektedir.  

 

Yönetmeliğin 2/2 maddesinde kapsam dışı tutulan madde ve karışımlar ayriyeten belirtilmiştir.

 

Bildirimler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının web sayfasında yer alan ’Kimyasal Kayıt Sistemi’’ aracılığıyla yapılacaktır.

 

İmalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcıların Yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüklere uyma sorumluluğu kendisine ait olmak şartıyla, diğer imalatçılar, ithalatçılar ve alt kullanıcılarla görüşmesi de dâhil olmak üzere, veri ve maliyet paylaşımlarıyla ilgili konularda, üçüncü taraf temsilci atayabilmeleri mümkündür. Keza, Türkiye dışında yerleşik olup, Türkiye’ye ithal edilmek üzere eşyayı üreten/karışım hazırlayan firma, karşılıklı anlaşmaya vararak Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak da atayabilir. Tek temsilci atanması durumunda, tek temsilci bu Yönetmelik kapsamında ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu tutulmuştur.

 

Kayıt esnasında ibraz edilecek bilgi/belge/teknik dokümanlar yönetmelikte detaylıca belirtilmiştir.

 

Yönetmelikte, Madde Bilgisi Değişim Forumları (MBDF) ile Güvenlik Bilgi Formlarına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Yönetmelikte, imalatçı, ithalatçı ya da alt kullanıcıların Yönetmelik eki Ek-14 kapsamındaki bir maddeyi belirlenen koşullar haricinde piyasaya arzı ve kullanımına dair kısıtlamalara yer verilmiştir.

 

İzne tabi maddeler listesi (EK 14) Bakanlığın web sayfasında yayımlanacak olup, izin sahipleri ve alt kullanıcılar, maddeyi ya da maddeyi içeren karışımı piyasaya arzdan önce etiketleyerek bu etiketin üzerinde izin numarasına yer vermekle yükümlü tutulmuştur.

 

Bakanlık nezdinde yapılacak işlemler ücrete tabi olup, tahsil edilecek ücretler döner sermaye işletmesi için belirlenen rakamlar olup, Bakanlık web sayfasında yer alacaktır. Ancak kayıt dosyasında Yönetmelik Ek-7’deki tüm bilgileri içeren 1-10 ton arası maddeler için kayıt bedeli alınmayacaktır.

 

Kayıt altına alınan maddelere ilişkin bilgilere erişim ve bu bilgilerin ifşası Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Yönetmelikte belirtilmiştir.

 

Yönetmeliğe aykırı hareket edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,  5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda idari ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

 

Yönetmeliğin 66 numaralı maddesinde Yönetmeliğin madde ve ekleri bazında, en erken 6 ay olmak üzere yürürlük tarihlerine yer verilmiştir.

 

Uygulamaya ilişkin Tebliğ/Genelge gibi sair mevzuatın da yayımlanması beklenmekte olup, ayrıca bilgilendirmeler yapılacaktır.

 

Sonuç olarak; Her ne kadar konu direkt olarak gümrük mevzuatıyla alakalı gözükmese de, Yönetmelik ve eklerinin firmaların üretim/kalite/satınalma/satış departmanları tarafından incelemeye tabi tutularak, kapsama giren veya girmesi muhtemel maddelerin tespit edilmesi ve ön hazırlık adına, tespit edilen bu maddelerle ilgili olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü veya Bakanlığın ilgili birimleriyle şimdiden irtibata geçilmesinde fayda olacağı düşünülmektedir.

 

Bahse konu Yönetmelik ve eklerine  http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170623m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170623m1.htm  link’i üzerinden ulaşılması mümkündür.

 


Tüm Haberler