İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK (TSE) DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN 2019-1 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 27.12.2019/30991 tarih/sayısında (Mükerrer) (İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/1) kapsamında 2020 yılında ithalatı TSE denetimine tabi eşyalar belirlenmiştir.

Bahse konu Tebliğ, sadece serbest dolaşıma konu edilecek eşyaları kapsamakta olup, ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacaktır.

A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında TAREKS’te beyan edilen eşyalar için TAREKS referans numarasının doğrudan oluşturulması esas olmakla birlikte, risk analizine göre yapılacak değerlendirmede bu eşyaların de fiili denetime yönlendirilmesi ihtimal dahilindedir.

Parti teşkil etmeyen eşyalar, yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalatlar, sanayiciler tarafında TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak amacıyla ithal edilmek istenen eşyalar ile  AQAP, GMP belgesi sahibi sanayiciler ile otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayiciler için belirli şartlar çerçevesinde muafiyet ve istisnalar tanınmış olup, bu hususlara ilişkin detaylar Tebliğin 6. ıncı maddesinde belirtilmiştir.

Geri gelen eşyalar için Tebliğ eki Taahhütnamenin sisteme tanıtılması suretiyle ürünler denetime tabi tutulmaksızın ithal edilebilecektir.

İthal edilmiş eşyanın sonradan yapılan kontrollerinde Tebliğ kapsamında denetime tabi olduğunun tespiti halinde, keyfiyet ilgili gümrük idaresince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilecektir. Bakanlığın ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilecektir.

Tebliğin yayımından önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan eşyaların ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1 (Mülga) hükümlerine göre sonuçlandırılacak olup, GTİP ve eşya tanımı bazında 2019-2020 yılına ait karşılaştırma tablosu ekte sunulmuştur.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ (2020-1 TEBLİĞ) KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ. 2020-1)


Tüm Haberler