BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALİNDE TAHSİL EDİLMEKTE OLAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN ORANLARI 30.09.2020 TARİHİNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Resmi Gazetenin 21.04.2020/31106 tarih/sayısında yayımlanan 2430 sayılı Karar ile bir kısım sanayi ürünlerinin ithalatında daha evvel muhtelif Karar’lar kapsamında tahsil edilmekte olan İlave Gümrük Vergilerinin (İGV) oranları, geçici bir süre uygulanmak üzere (30.09.2020 tarihine kadar) yeniden belirlenmiştir. (2955 Sayılı Karar ile bu tarih 31.12.2020 olarak revize edilmiştir.) 

İlgili Kararlarda belirtildiği üzere AB, EFTA ve STA anlaşması yapmış olduğumuz ülke menşeli ürünler için, ilgili dolaşım ve menşe belgelerinin ibrazı halinde İGV tahsil edilmeyeceğinden, bahse konu belgelerin temini önem arz etmektedir.

Karar’a konu ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün şeklinde ihracı söz konusu olduğunda TEV hesaplamasında İGV dikkate alınmayacaktır.

İstisna oran ve uygulamalara ilişkin dipnotlara, Karar’a ilişkin tablonun son sayfasında yer verilmiştir.

Bahse konu Karar, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyaya ilişkin beyannamenin en geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

 2430 SAYILI KARAR


Tüm Haberler