KONTROLE TABİ ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİNDE (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2021-3) DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 25.03.2021/31434 tarih/sayısında yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/3) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/30) kapsamında kauçuk, stiren polimerleri ile tekstil kırpıntı, döküntü, atık ve hurdalarının ithaline yönelik bir kısım düzenlemeye gidilmiştir. Özetle;

Tebliğin, İthali Yasak Diğer Atıklara ilişkin Ek-2/B listesinden 4004.00.00.00.19 GTİP numaralı satır çıkarılmıştır.

Tebliğin, İthali Uygunluk Denetimine Tabi Atıklara ilişkin Ek-1 listede 4004.00.00.00.19 GTİP altında yer alan kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıklarının ithalatında, çıkış ülkesinden alınan ve eşyanın vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğunu teyid eden analiz belgesinin (tercüme edilmiş) ibrazı halinde, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmayacak ve bunların yerine hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesinin ibrazı yeterli olacaktır.

Tebliğin, İthali Uygunluk Denetimine Tabi Atıklara ilişkin Ek-1 listede 3903 tarife pozisyonunda yer alan stiren polimerlerinin atık olmayıp yeni ürün olduğu beyan edilen ithalatında, sonradan yapılacak olası kontrollerde ispat yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir belge aranmayacaktır.

Tebliğe konu 6310.90.00.00.11 GTİP kapsamındaki kullanılmış veya yeni paçavralar, sicim, ip ve halat döküntüleri ile dokumaya elverişli maddelerden sicim, ip ve halattan kullanılmış eşyayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayicilerin, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 31.12.2021 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebileceği

Belirtilmiş olup, bahse konu düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2021-30 TEBLİĞİ (ÇEVRE)

Tüm Haberler