TRANSFER BİLDİRİM FORMLARININ BEYAN İŞLEMLERİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün ithalat Transfer Bildirim Formlarının beyanına yönelik yapılan hatalar ile, bu hataların tekrarına mahal verilmemesi adına beyannamenin rejim koduna bakılmaksızın yapılması gereken işlemlere ilişkin 24.10.2018 / 38227880 tarih/sayılı yazıları yayımlanmıştır. Yazıda özetle;

 

Bahse konu yazıda hatalı kodlarla beyan yapılarak bir kısım düşümlü işlemlerde bu düşümlerin yapılmadı, ödeme şekline göre belge veya ID beyan edilmesi gereken durumlarda bu beyanların yapılmadığı veya hatalı belge koduyla beyan edildiği, eşyanın KKDF’den muaf veya istisna olması hasebiyle yapılan transfere ilişkin TBF/ID beyanının yapılmadığının tespit edildiği belirtilmiştir. Anılan yazı gereğince, ödeme şekli peşin, vesaik mukabil ve akreditif olarak beyan edilen tüm ithalat beyannamelerinde;

 

  • Rejim kodu ne olursa olsun (Antrepo veya DİİB kapsamı beyannameler dahil) TBF Belge ID numaralarının tüm ithalat beyannamelerinde 0887 koduyla beyan edilmesi,
  • Kağıt ortamda düzenlenmiş olmakla birlikte TBF Belge ID numarası olan işlemlerin de 0887 koduyla beyan edilmesi
  • Elektronik ortamda düzenlenmemiş (ID numarası içermeyen) Kağıt Formların Banka Yazısına ait 105 koduyla beyan edilmesi
  • TBF Belge ID numarası içermeyen kâğıt formların, elektronik ortamda düzenlenen TBF Belge ID’ler ile birlikte beyan edilmesinin mümkün olduğu, bu bağlamda düşüm işlemlerinin sorunsuz yapılabilmesi için kâğıt forma ilişkin ödeme tutarının beyan edilebilmesi için olarak sistemde Peşin (Kâğıt Ortamı) şeklinde ödeme şekli oluşturulmuştur.

 

Bu düzenlemeler ışığında, beyannameye ilişkin rejim ne olursa olsun (Antrepo ve DİİB kapsamı olanlar dahil), beyannamenin tescil tarihi veya bu tarihten önce eşyaya ilişkin herhangi bir transfer yapılmış ise, bu transferin mevzuata uygun şekil ve kod numarasıyla tescil anında beyannamede beyan edilmesi önem arz etmektedir. Zira, hatalı/eksik beyanlar KKDF’den kaynaklı cezai müeyyideye sebebiyet verebileceği gibi, KKDF doğurmayan işlemlerde G.Y. EK-82/6 maddesine aykırılık hasebiyle GK 241/1 maddesi gereğince Usulsüzlük Cezası riski söz konusu olacaktır.

 TRANSFER BİLDİRİM FORMLARININ BEYAN İŞLEMLERİ


Tüm Haberler