BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ

Resmi Gazetenin 22.08.2018/30456 tarih/sayısında yayımlanan 2018/11799 sayılı ‘’Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar’’’ kapsamında, AB ülkelerinden A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilen, bazı ülke menşeli bir kısım eşyaların ithalatında, Türkiye aleyhine oluşan vergi tarife farkının telafisi adına, bu farkın ‘’Ek Mali Yükümlülük’’ şeklinde tahsiline yönelik düzenleme yapılmıştır.

 

Getirilen düzenleme ile daha evvel 2017/10926 sayılı Karar ile uygulanmakta olan önlemlerde bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Karar ile, getirilen Ek Mali Yükümlülük, İthalat Rejim Kararı II Sayılı listede yer alan silah/patlayıcılar, AKÇT ürünleri ile bir kısım tarım ürünleri haricindeki eşyaları kapsamaktadır.

 

Endonezya menşeli olanlardan Diğer Ülkeler (DÜ) için uygulanan Gümrük Vergisi ile Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) için uygulanan vergi arasındaki fark verginin tahsilatı yapılacaktır.

 

Karar’a konu olup Hindistan menşeli olan bazı eşyalar için Diğer Ülkeler (DÜ) için uygulanan Gümrük Vergisi ile Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) için uygulanan vergi arasındaki fark verginin tahsilatı yapılacaktır.

 

Ukrayna ve Vietnam menşeli olanlar için Diğer Ülkeler (DÜ) için uygulanan Gümrük Vergisi ile Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) için uygulanan vergi arasındaki fark verginin tahsilatı yapılacaktır.

 

Sri Lanka menşeli olanlar için Diğer Ülkeler (DÜ) için uygulanan Gümrük Vergisi ile Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) için uygulanan vergi arasındaki fark verginin tahsilatı yapılacaktır.

 

Bangladeş, Kamboçya, Etiyopya ve Nepal menşeli bazı eşyalar için Diğer Ülkeler (DÜ) için uygulanan Gümrük Vergisi tahsilatı yapılacaktır.

 

Bolivya, Cape Verde, Moğolistan, Paraguay ve Pakistan menşeli bir kısım eşyalar için Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) için uygulanan Gümrük Vergisi tahsilatı yapılacaktır.

 

Pakistan menşeli lanlar için, bazı eşyalar için Diğer Ülkeler (DÜ) için uygulanan Gümrük Vergisi tahsilatı yapılacaktır.

 

İlgili diğer mevzuat ile yürürlükten kaldırılan 2017/10926 sayılı Karar’a yapılmış atıflar bu mer’i 2018/11799 Sayılı Karar’a yapılmış sayılacağından, daha evvel yayımlanmış bulunan Uygulama Tebliğleri mucibince; AB ülkelerinden ATR Belgesi eşliğinde yapılacak ithalatlarda Menşe Şahadetnamesi, Menşe İspat Belgesi, Tedarikçi Beyanı, Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı veya İhracatçı Beyanı’nın ibraz edilmesi önem arz etmekte olup, Karar kapsamında doğru menşe beyanından ithalatçı sorumlu olacaktır.

 

Bahse konu Karar yayım tarihini izleyen 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİNE İLİŞKİN 2017-10926 SAYILI KARAR KAPSAMINDAKİ İTHAL EŞYASINDA %27%27İHRACATÇI BEYANI%27%27

BAZI ÜRÜNLERİN İTALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ HAKKINDA KARAR (2018-11799) (1)


Tüm Haberler