GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Resmi Gazetenin 12.01.2017/29946 tarih/sayısında yayımlanan ‘’Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ kapsamında bir kısım düzenlemeler yapılmıştır. 

Özet Olarak;

- Mevcut düzenlemede ihtiyari olan manifesto bilgilerinin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilmesi uygulaması sonra zorunlu hale getirilmiştir. (Uygulama başlangıç tarihi: 03.07.2017 )
- Özet Beyan verilmesi, Varış Bildirimleri, Çıkış Bildirimleri, gelen ve giden deniz taşıtlarının beyan ve kontrolleri, transit ve yolcu bildirimleri, gümrük idarelerine bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılacaktır.  (Uygulama başlangıç tarihi: 03.07.2017 )
- Çıkış bildiriminde beyan edilen eşyan miktarı, çıkış bildirimine konu olan beyannamede yer alan eşya miktarıyla elektronik ortam da karşılaştırılacaktır. Tespit edilen farkın, mevzuatta belirlenen sınırların dışında olması halinde, eşyanın deniz taşıtına yüklenmesine izin verilmeyecektir. (Uygulama başlangıç tarihi: 03.07.2017 )
- Uygulamada bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde Bakanlık, tedbir mahiyetinde usul ve esaslar belirlemede yetkili kılınmıştır. (Uygulama başlangıç tarihi: 03.07.2017 )
- Gümrüğe sunulan eşyaya ait boşaltma listelerinin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla hazırlanıp geniş veya yerel alan ağıyla da gümrük idaresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecektir. (Uygulama başlangıç tarihi:  03.07.2017 )
- Yukarıda sayılan değişiklikler doğrultusunda, gemilerin gidiş/gelişlerinde sunulan belgelerin azaltılarak kağıt ortamından tamamen elektronik ortama geçiş amaçlanmıştır. Gümrük idareleri ile liman işletmelerinin sistemlerinin birbirleriyle entegre çalışacak olması hasebiyle kaçakçılığın caydırıcılığı dahil, etkin gümrük denetimi planlanmaktadır. Keza, limanlarda konteyner hareketlerinin izlenmesi, yükleme, boşaltma ve gümrük muayenesine ilişkin işlemlerin hızlandırılarak maliyet ve zaman avantajı söz konusu olabilecektir.
- Serbest bölgelerde yerleşik firmalarının demirbaşına kayıtlı eşyanın, Dahilde İşleme İzni mevzuatı çerçevesinde Sözlü Beyan’a tabi tutulması suretiyle geçici ithaline izin verilerek kolaylık sağlanmıştır.
- Beyanın kontrolüne yönelik olarak Kırmızı, Sarı, Mavi ve Yeşil Hat kontrol türlerine yönelik izahat yapılarak;  Yetkilendirilmiş yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi firmalar adına tescil edilmiş bulunan beyannamelere ilişkin kontrollerin öncelikli olarak yapılacağı belirtilmiştir.
- Tahlil tabi tutulan numunelerin laboratuara gönderilmesi, tahlilin hangi yönde yapılacağı, tahlilin beyan sahiplerine tebliği, tahlile itiraz ve ikinci tahlil talepleri ile ikinci tahlile konu ürünlerin numune adedi bazında ücretlendirilmesine yönelik olarak,  tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile Laboratuvar Müdürlüklerinde 15.03.2016 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanılmış bulunan LARA (Laboratuvar Analiz ve Raporlama) Programı ve Gümrük BİLGE sistemi üzerinde yapılacak işlemler yeniden düzenlenmiştir. 
- Son olarak Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine ilişkin sınav esasları, eğitim vs. konular ile Müşavirlik şirketlerinin ortaklık yapıları ve temsili konularında düzenleme yapılmıştır. 
Bahse konu Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EK 1 - GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  

Tüm Haberler