İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ (İTHALAT 2017/3)

Resmi Gazetenin 27.12.2017/30283 tarih/sayısında yayımlanan ekli İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) ile, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda gerçekleştirilmesi uygun görülen ithalata ilişkin lisans, uygunluk, izin, belge vs.başvurularında bulunacak firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul/esaslar belirlenmiştir.

 

Söz konusu ithalat işlemleri için firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişilerin nitelikli elektronik sertifika veya mobil elektronik imzaya haiz olmaları gerekmektedir.

 

Yetkilendirme başvurusu, Bakanlığın web sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun ve firmayı temsil/ilzama yetkili kişilerce imzalı dilekçe, Firma Tanımlama Formu, Taahhütname ve İmza Sirküleri (Asıl veya Noter onaylı)’nin renkli taranan örnekleriyle yine “E-İmza Uygulamaları” bölümünde “Yetkilendirme Başvuruları” başlığında yer alan“İthalat İşlemleri” formunun doldurulması suretiyle elektronik imza ile yapılacak ve talep edilen belgeler sisteme yüklenecektir.

 

Başvuruya konu belge asıllarının ayriyeten Genel Müdürlüğe posta veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yapılan kontrollerde uygun görülen başvurular onaylanacaktır.

 

Kişi bazında ayrı ayrı Taahhütname verilmesi suretiyle birden fazla kişiye aynı anda ithalat işlemlerini elektronik ortamda yapmak üzere yetki verilmesi mümkündür. Bu taahhütnamede geçerlilik süresinin belirtilmesi gerekmektedir.

 

Yetki süresi biten taahhütnamelerin yenilenmesi gerekmekte olup, yenileme işlemi yapılamayanların kullanıcı yetkileri askıya alınacaktır. İbraz edilen belgelerde değişiklik olması veya içerdikleri bilgilerin Taahhütname ile farklı olması durumunda belgelerin yenilenmesi gerekmektedir.

 

Yetki iptalleri firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan Noter onaylı ‘’Azilname’’ ile yazılı olarak yapılır. Kullanıcının yetki feragati söz konusu olduğunda bu durumun resmi yoldan firmaya iletildiğini tevsike yönelik bilgi belgelerle Genel Müdürlüğe bildirilmesi gerekmektedir. Keza, firmanın Genel Müdürlüğe yapacağı yazılı başvuru ile, kullanıcılara ait yetkiler askıya alınabilecektir. Vergi numarası değişikliğinde ise, firma adına tüm yetkiler Bakanlıkça resen iptal edilecektir.

 

Firma/kullanıcılarına ait bilgi/belgelerdeki değişiklikler, en geç 5 (Beş) iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilemediği takdirde kullanıcı yetkileri eksiklikler giderene kadar askıya alınacaktır.

 

Başvuruya ilişkin kabuller 01.01.2018 tarihi itibariyle Bakanlık web sayfasındaki ‘’E-İmza Uygulamaları’’ nın altında yer alan ‘’E-İmza Uygulamasına Giriş’’ bölümü üzerinden yapılacak olup, teknik sorunlar hariç 01.04.2018 tarihinden sonra elektronik ortamda yapılacak başvurular dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.

İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ (İTHALAT 2017-3)


Tüm Haberler