ÇİN, HİNDİSTAN, JAPONYA VE RUSYA MENŞELİ BİR KISIM YASSI ÇELİKLERİN İTHALATINA YÖNELİK DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.10.2023/32355 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/31) kapsamında Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli 7208, 7211, 7212, 7225 ve 7226 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan bir kısım sıcak haddelenmiş yassı çeliklerin ithalatına yönelik damping soruşturması açılmıştır.

Özetle;

Soruşturma başvurusu; yerli üreticiler Çolakoğlu, Erdemir, İsdemir, Habaş ve Tosçelik firmaları adına Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yapılmış olup, soruşturma kapsamında GTİP numaraları belirtilen bahse konu eşyaların bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına, 37 gün içinde cevaplamaları kaydıyla soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

Soruşturmaya ilişkin detay bilgilerine https://www.ticaret.gov.tr/ithalat web sayfası üzerinden "Ticaret Politikası Savunma Araçları", "Damping ve Sübvansiyon", "Soruşturmalar" sekmelerinden ulaşılması mümkündür.

Türkiye’de yerleşik bildirim gönderilmemiş firma, kurum ve kuruluşlardan soruşturmaya taraf olmak isteyenler, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın ticaretbakanligi@hs01.kep.tr KEP adresine, yurtdışında yerleşik firmalar ve kurumlar ise resmi görüşlerini fiziki ve elektronik (CD/USB) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderebilecektir.

Taraflar, Soru Formunda istenilen bilgilerin dışında soruşturmayla ilgili olduğunu düşündükleri ilave bilgi, belge ve görüşlerini, delilleriyle birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

Soruşturma sürecindeki taleplerin alınacak karara etki etmesi ihtimali doğrultusunda, olası damping önleminden etkilenecek tarafların soru formlarına gerekli cevapları vererek bilgi/belge paylaşımı (işbirliği) yapmaları tavsiye edilmiştir.

Bakanlıkça soruşturma sürecinde geçici önlem uygulanmasına karar verilebileceği gibi, uygulamaya konulacak kesin önlemin geriye dönük olarak tatbik edilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

Bahse konu Tebliğ, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2023-31).docx

Tüm Haberler