BİR KISIM EŞYADA 01.01.2021 TARİHİ İTİBARİYLE TATBİK EDİLECEK İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ (İGV) YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2020/31351 tarih sayılı 3. Mükerrer sayısında yayımlanan ‘’İthalatta İlave Gümrük Vergileri Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:3351)’’ (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M3-2.pdf) kapsamında, bugüne kadar toplam 35 adet Karar kapsamında tatbik edilenler dahil olmak üzere, bir kısım eşyanın ithalatında tahsil edilecek İlave Gümrük Vergisi Oranları (İGV) yeniden belirlenerek, bahse konu 35 adet Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Özetle;

Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Venezuela menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, Fatura Beyanı, Menşe Beyanı vs. eşliğinde ithali halinde, İlave Gümrük Vergisi (İGV) tahsil edilmeyecektir.

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalardan İlave Gümrük Vergisi (İGV) tahsilatı yapılacağından, A.TR Belgesi eşliğinde yapılacak ithalatta, Gümrük Yönetmeliğinin 38 maddesinde belirtilen durumlarda Menşe Belgesinin ibrazı önem arz etmektedir.

Karar’a konu ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki Telafi Edici Vergi (TEV) hesaplamasında İlave Gümrük Vergisi (İGV) dikkate alınmayacaktır.

Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V. Sayılı Liste veya Nihai Kullanım hükümleri çerçevesinde, Gümrük Vergisinin %0 (Sıfır) olarak uygulandığı eşyadan olması ve beyanların bu doğrultuda yapılması halinde, İlave Gümrük Vergisi (İGV) uygulanmayacaktır.

İngiltere’den 01.01.2021 öncesi A.TR veya Menşe İspat Belgesi (EUR 1, Fatura Beyanı vs.) eşliğinde sevk edilen eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 28.02.2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) tescil edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki İlave Gümrük Vergileri (İGV) tatbik edilmeyecektir.

İngiltere’den 01.01.2021 tarihi itibariyle ülkemize sevk edilecek eşyalar için, TR & UK STA’sı yürürlüğe girene kadarki geçiş sürecinde, diğer ülkelere uygulanan İlave Gümrük Vergisi (İGV) teminata bağlanacak şekilde işlem tesis edilecektir.

İGV (3315 Sayılı Karar)


Tüm Haberler