2021 YILINA AİT ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİM TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2020/31351(4.Mükerrer) tarih/sayısında yayımlanan Araç Parçalarının İthalat Denetim Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2021/25) ile, araçlarda kullanılan bir kısım aksam, parça ve teçhizatın Serbest Dolaşıma girişine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Özetle;

Tebliğ eki listede belirtilen eşyaların uygunluk denetimi TAREKS üzerinden yapılacaktır.

Önceki yıl ile karşılaştırma yapıldığında, 6506.10.10.90.00 ve 6506.10.80.90.00 GTİP kapsamındaki koruyucu başlıkların Tebliğ kapsamına alındığı görülmektedir.

GTİP olarak Tebliğ Ek-1’de belirtilmekle birlikte, ilgili regülasyon veya regülasyonların kapsamına girmeyen ürünler kapsam dışı olarak addedilecektir.

Tebliğ konusu eşyaları üretiminde girdi olarak kullanan sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçilerin, yapacakları başvurularının Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda, Tebliğ hükümlerinden muafiyet söz konusu olabilecektir. Keza, AQAP Belgesine haiz sanayicilere bu belgeyi TAREKS sistemine tanıtmaları durumunda yıllık bazda muafiyet hakkı tanınacaktır.

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde posta/hızlı kargo yoluyla gelen ticari mahiyette olmayan eşya, yolcu beraberi eşya, şahsi, eğitim, bilim, kültürel ve tedavi  amaçlı vs. ithalatlar denetime tabi olmayacaktır.

Risk analizi çerçevesinde sistem tarafından fiili denetime yönlendirilen eşyalara ait Özet Beyan/Taşıma Belgesi/SBİF/Antrepo Bey./Geçici İth. Bey., Fatura/Proforma Fatura, Tip Onay Belgesi (Tercüme edilmiş)’nin sisteme yüklenerek ibrazı zorunludur. Ayrıca gerek görülmesi halinde ilave bilgi/belge de istenebilecektir.

Eşyanın ithaline izin verilmesi veya TAREKS referans numarasının oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmeyeceği için, Tebliğ kapsama ithal edilecek eşyaların ilgili teknik düzenlemelere uygun olması önem arz etmektedir.

A.TR Belgesi eşliğinde yapılan ithalatlar, risk analizi çerçevesinde istisnai olarak fiili denetime yönlendirilebilecektir.

Tebliğe aykırı hareket eden veya yanlış/yanıltıcı beyanda bulunanlara fiilin niteliğine göre, Gümrük mevzuatı ve diğer Kanunlarda belirtilen cezai hükümlerin yanında, kullanıcı yetkisinin askıya alınması ile, firmanın belirli bir süre ve yüksek oranda fiili denetime yönlendirilmesi şeklinde müeyyidelerin tatbik edileceği belirtilmiştir.

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi. 2021-25)


Tüm Haberler