DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2017/10973)

Resmi Gazetenin Resmi Gazetenin 26.11.2017/30252 tarih/sayısında yayımlanan ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2017/10973) çerçevesinde 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejim Kararı’nın bazı maddelerinde değişikliğe gidilmiştir. Değişikliklere ilişkin bazı önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir.

 

- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) ile, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB)’ne haiz olup yıllık asgari 25 Milyon USD ihracat yapan imalatçı firmalar için teminat oranı %1, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB)’ne haiz olup yıllık 5 ile 25 Milyon arasında ihracat yapan imalatçı firmalar için teminat oranı %5, bu kriterleri karşılamayan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB)’ne haiz olan diğer firmalar için teminat oranı %10 olacak şekilde yeniden düzenleme yapılmıştır.

 

- Dahilde İşleme Şartlı Muafiyet hükümleri çerçevesinde ithali yapılmış olmakla birlikte, YYS ve minimum yıllık 5 milyon USD üzeri ihracat yapan OKSB firmalarınca, ilgili eşyanın yerinde tespiti yapılmaksızın, vergi ve sair mevzuat hükümlerinin karşılanması kaydıyla, serbest dolaşıma girişi yapılabilecektir.

 

- Dahilde İşleme Şartlı Muafiyet hükümleri çerçevesinde ihraç edilmesine müteakip geri gelen eşyada, ilgili belgenin açık ve kapanmış olma durumuna göre tesis edilecek işlemler zikredilmiş, Bakanlık veya ilgili kamu kurum/kuruluşlarından kaynaklı maddi hata veya geri gelen eşyalar için belge kapatma işleminin geri alınabileceği belirtilmiştir. Maddi hatanın giderilmesi veya geri gelen eşyaya ilişkin işlemlerin tekamül ettirilmesine müteakip, taahhüt hesabı yeniden kapatılacaktır. Maddi hatanın giderilmesi neticesinde, ortaya çıkan yeni duruma göre işlem tesis edilmesi de mümkündür. Keza, belge sahiplerinin müeyyideli kapatmalara karşı bir ay içerisinde itiraz etme hakları bir kez daha dile getirilmiştir.

 

- İkincil İşlem görmüş ürünün beyanında isabet eden vergilerin ilgili gümrük idaresine yatırıldığının tevsik edilmemesi halinde, hesaplanan vergiler ve faiz’in tahsiline ilaveten, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 maddesi gereğince cezai müeyyide tatbik edileceği hususu belirtilmiştir.

 

- Anılan Karar’ın 22 maddesi gereğince, Dahilde İşleme tedbirleri ile belgede belirtilen esas ve şartlara uyulmaması durumlarında uygulanacak müeyyideler yeniden detaylandırılmış olup, ihracat taahhüdünün Gümrük idaresi veya Bakanlıkça belirlenen şekilde tevsik edilememesi durumlarında, eşyanın ithalinde alınmayan verginin tahsili söz konusu olabilecektir.

 

- Döviz Kullanım Oranlarının (DKO) ihlali durumlarında (Yan sanayici kullanılma halleri dahil) Bakanlıkça ilk seferde 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmayacak olup, müteakip ihlallerde teminat tutarı iki katına çıkarılabilecektir.

 

- Yapılan denetimlerde beyanname eki belgelerini sahte, gerçeği yansıtmadığı veya tahrifata uğradığının tespiti halinde, hesaplanan vergi ve faiz tahsiline ilaveten gümrük mevzuatı gereğince müeyyide tatbik edilecek olup, varsa aracı ihracatçı dahil bir yıl süreyle indirimli teminat hakkı tanınmayacaktır.

 

- İhraç edilen ürün bünyesinde taahhüt edilenden daha az ithal ürün kullanılması hasebiyle, gerçeği yansıtmayan beyanlar çerçevesinde ihraç edilemeye eşya ile, yapılacak denetimlerde stoklarda bulunması gerektiği halde stok tespiti yapılamayan eşya için, gümrük mevzuatı gereğince müeyyide tatbik edilecek olup, stok ihlallerinde ilave olarak bir yıl süreyle indirimli teminat hakkı tanınmayacaktır.

 

- Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki hakların kötüye kullanımına ilişkin hallerin tespiti halinde ilgili belge/izne ek süre verilmeyecektir.

 

- Tebliğ’e eklenen geçici madde ile, ithalat miktar aşımlarında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespit edilmesi ve taahhüde ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla (Döviz Kullanım Oranı vs.) belge/izin taahhüdü müeyyide uygulanmaksızın kapatılabilecektir.

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı. 2017-10973)


Tüm Haberler