İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN 06.11.2018 TARİHLİ TCMB GENELGESİ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) çerçevesinde, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nın 06.11.2018 tarihli Genelgesi yayımlanmıştır. Özetle;

 

Tebliğ’in yayımı tarihinden önce fiili ihracatı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, bahse konu 2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri kapsamı dışında tutulmuştur.

 

İhracata ilişkin sözleşmelerde, bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörüyorsa, bedellerin yurda getirilme süresi vade bitiminden itibaren en fazla 90 gün olarak belirlenmiş olup, bu hususun tevsikine yönelik belgeler ibraz edilmelidir.

 

İran ve Suriye’ye yapılan ihracatlar, 2018-32/48 sayılı Tebliğin 3/1maddesinde belirtilen ve ihracat bedellerinin en az %80’nin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde getirilerek bir bankaya satılması yönündeki uygulamanın dışında tutulmuştur.  

 

İhracat bedellerinin beyan edilenden farklı bir döviz üzerinden getirilmesi mümkün kılınmıştır.

 

İhracat bedelinin yolcu beraberi efektif olarak yurda getirilmesi halinde, bu bedelin gümrüğe Nakit Beyan Formu (NBF) ile beyan edilmesi zorunludur.

 

Peşin döviz karşılığında 24 ay içerisinde ihracat yapılmaması veya bu tutarın tek seferde iade edilmemesi halinde, bu tutarın kambiyo mevzuatı gereğince prefinansman kredisi hükümlerine tabi olacağı belirtilmiştir.

 

Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip 180 gün, Uluslararası fuar, sergi vs. satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin bu fuar, sergi vs. bitimine müteakip 180 gün, geçici ihraç eşyasının satılması halinde satışa müteakip 90 gün, kredili veya finansal kiralama yoluyla yapılan ihracatta, bedelin sözleşmede belirtilen süreye müteakip 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunlu kılınmıştır.

 

Mali suçlar ve terör finansmanı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün olmadığı Afganistan, Irak ve Libya’ya yapılan ihracatlarda  ihracat bedeli; İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından, üçüncü bir ülkedeki bankalardan veya İhracatçının yazılı beyanının yanında satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası/proforma fat. ile GB ibrazı halinde efektif olarak yapılabilecektir. Efektif olarak NBF formları çerçevesinde yapılacak beyanlar 30 gün içinde bankaya ibraz edilmelidir.

 

Belirli şartlar çerçevesinde ihracat bedeli banka/şahıs çeki veya kredi kartı ile tahsil edilebilecektir.

 

Genelgede, belirli şartlar çerçevesinde Döviz tevdiat hesabından ihracat bedeli alışı, İhracat alacağının iskonto ettirilmesi, faktoring işlemleri, indirim/mahsup işlemlerine ilişkin düzenlemeler detaylandırılmıştır.

 

CFR/CIF ihracat işlemlerinde, navlun ve sigorta bedeli ile kiracının satın alma hakkı bulunmayan finansal ve ticari kiralama sözleşmesi çerçevesinde elde edilen kira bedelleri hizmet bedeli döviz olarak addedilecek  olup; Bu bağlamda hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar ile mikro ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakılmıştır.

 

Beyanname bazında terkin yoluyla kapatılacak işlemler, belirlenen tutarlar baz alınarak ilgili banka, Vergi dairesi veya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

TCMB 06.11.2018 TARİHLİ İHRACAT GENELGESİ

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA)


Tüm Haberler