GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDE VE EKLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 20.04.2024/32523 tarih/sayısında yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, 4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliğinin bazı madde ve eklerinde değişikliğe gidilmiştir. Değişiklik kapsamında özetle;

Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılan beyanlarda, aracılar tarafından sağlanan yazılımlara ilişkin olarak hizmet sağlayıcılar tarafından uyulması gereken şart, usul ve esasların Bakanlıkça belirleneceği belirtilmiştir.

Antrepolarda elleçleme başvurularının, antreponun içinde veya dışlında yapılması durumuna göre, denetleyici gümrük idaresi veya Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.

Geçici depolama yeri veya antrepoların aynı Bölge Müdürlüğü nezdinde başka bir gümrük müdürlüğüne bağlanmasına yönelik taleplerin Bakanlıkça sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.

Antrepo rejimine tabi eşyanın serbest dolaşıma sokulmasında, GK 149 uncu maddede öngörülen kayıt yoluyla beyan usulü kaldırılmıştır.

Antrepo işleticilerince birim metrekare bazında verilecek götürü teminat tutarları arttırılmıştır (3 ay sonra yürürlüğe girecektir).


Gümrük Müşavirliği hizmeti verenler ile bunların ortak ve çalışanlarının temsile yetkili oldukları kişi ve kuruluşlara ait bilgi ve ticari sırları idari inceleme ve soruşturma halleri dışında mesleki faaliyetleri sonrasında dahi açıklamamaları gerektiği, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet almaları durumunda yazılı sözleşme yapmaları, bu sözleşmede veri güvenliği, bilgi ve sırlara yönelik her türlü tedbirlerin alındığının açıkça belirtilmesi gerekli kılınmıştır (30’uncu gün yürürlüğe girecektir)

Gümrük Laboratuvarlarında uygulanan tahlil ücretleri arttırılmıştır.


Antrepolardaki kameralara ilişkin olarak ‘’Yapılacak çalışmanın uzun ömürlü ve bakımının sağlıklı olarak yapılabilmesi, ayrıca uyumluluk ve istikrarlı bir yapıda çalışması için kullanılacak IP kameralar, IP video kayıt ve yönetim cihazları ve İzleme ve Yönetim Yazılımının aynı üreticiye ait olması’’ şeklindeki şart kaldırılmıştır.

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

G.Y. Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

822/Gümrük Lab. Tahlil Ücreti - Yeni


Tüm Haberler