GÜMRÜK ALACAKLARININ 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 23.03.2020/32141 tarih/sayısında yayımlanan "7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ" ile gümrük alacaklarının 7440 sayılı Yasa kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğ kapsamında özetle;

Yapılandırma; 31 Aralık 2022 tarihinden (Bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve Bakanlık bağlı idarelerince 6183 sayılı yasaya göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarını kapsamaktadır.

Yapılandırma, 12.03.2023 tarihi itibariyle kesinleşmiş olmakla birlikte vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklara uygulanabilecektir.

Yapılandırma kapsamına giren kesinleşmiş alacaklarda vergi aslına bağlı olan cezalar tamamen silinecektir. Vergi aslına bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları baz alınacaktır. Bu husus ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler için de geçerli olacaktır.

Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın düzenlenen kesinleşmiş cezalarda %50, eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesinleşmiş idari para cezalarında %70’inin tahsilinden vazgeçilecektir.

12.03.2023 tarihi itibariyle ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan Gümrük Vergilerinin %50’si ile isabet eden Yİ-ÜFE faiz tutarının ödenmesi halinde, kalan tutar (%50) ile buna ilişkin düzenlenen cezalar ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

İstinaf/Temyiz veya Karar Düzeltme aşamasında olup terkin veya tasdike ilişkin Karar olması halinde, Gümrük Vergilerinin %10’u ile Yİ-ÜFE faiz tutarının ödenmesi halinde, kalan tutar (%90) ile buna ilişkin düzenlenen cezalar ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. İhtilafa konu gümrük vergileri ödenip sadece cezai tutar dava konusu edilmiş veya edilme aşamasındaysa, cezanın tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi aslına bağlı olmayan ve İstinaf/Temyiz veya Karar Düzeltme aşamasında olan cezalarda Karar ve bulunduğu safhaya göre %10, %25 veya %50’sinin ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş ve İstinaf/Temyiz veya Karar Düzeltme aşamasında olan cezalarda Karar ve bulunduğu safhaya göre %5, %15 veya %30’unun ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup, yayımı tarihinden önce başlanılan gümrük incelemeleri ile ek tahakkuk işlemlerine devam edilecek olup, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tahakkuk eden vergilerin %50’si ile Yİ-ÜFE faizinin ödenmesi halinde kalan %50’lik kısım ile vergi aslına bağlı cezaların tahsili aranmayacaktır. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’i, gümrüklenmiş değere ilişkin cezaların %15’i ile vergi aslının %50’si ile Yİ-ÜFE faizinin ödenmesi halinde bakiye tutar ve cezanın tahsilinden vazgeçilecektir. Bu husus Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup, Kanunun yayımı tarihinden önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da sonrasında gümrük idaresine intikal eden müfettiş raporları için de geçerli olacaktır.

İnceleme safhasında olan işlemlerde inceleme başlama tarihi olarak görevlendirmeye ilişkin Bakanlık Makamı onay tarihi, GDTBM Kontrol Şubelerince yapılan incelemeler ile diğer incelemelerde görevlendirme tarihi esas alınacaktır.

Kanunun kapsadığı döneme ilişkin olup, Gümrük Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildirilmesine yönelik kolaylık getirilmiştir. Bu tür beyanlarda gümrük vergilerinin tamamı ile, Yİ-ÜFE faiz tutarının ödenmesi şartıyla para cezası tatbik edilmeyecektir.

Yapılandırmaya ilişkin hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31.05.2023 (7300 Sayılı Karar ile 30.06.2023 tarihine ötelenmiştir.)  tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları, taksitlendirme talep edildiği durumlarda ilk taksitlerini 30.06.2023 (7300 Sayılı Karar ile 31.07.2023 tarihine ötelenmiştir.) tarihine kadar (bu tarih dâhil), kalanını takip eden dönemlerde en fazla kırk sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

Yapılandırılan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin veya taksitle ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE hesaplamasında farklı katsayı oranları uygulanacaktır. Peşin ödeme söz konusu olduğunda, faiz tutarının %90’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu Yasada belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve bu hususlarla ilgili ilgili idareye yazılı olarak irade beyanında bulunmaları gerekir. Bu bağlamda, vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmeyeceği gibi herhangi için icra takibi de söz konusu olmayacaktır.

GÜMRÜK ALACAKLARININ 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASI TEBLİĞİ.docx

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu.pdf

7300 Sayılı Karar (Yapılandırma Süre Uzatımı).pdf


Tüm Haberler