İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR 2016/9647

Resmi Gazetenin 11.01.2016/29945 tarih/sayısında yayımlanan 2016/9647 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar gereğince, bir kısım parfümeri, cilt bakımı, makyaj, saç müstahzarları, dağız ve diş sağlığı müstahzarları, traş müstahzarları , sabunlar, yüzeyaktif temizleme müstahzarları, ayakkabı/deri boya/cilaları ve ışık temini için kullanılan mum’ların ithalinde %17 ile %25 oranlarında ilave gümrük vergisi alınmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda;

Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova, Güney Kore, Morityus ve Malezya menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, FATURA BEYANI, MENŞE BEYANI vs. eşliğinde ithali halinde ilave Gümrük Vergisi tahsil edilmeyecektir. 

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalardan ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılacaktır. Dolayısıyla A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilecek olan eşyalarla birlikte Menşe Belgesinin ibraz edilmesi önem arz etmektedir. Aksi durumlarda gümrük idareleri menşe araştırması yoluna gidebilecektir.

Karar’a konu ürünlerin DİİB kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki TEV hesaplamasında ilave gümrük vergisi dikkate alınmayacaktır.

Karar’a konu ürünlerin gümrük gözetimi altındayken gümrük vergisi ödenerek, A.TR Belgesi eşliğinde AB ülkelerine ihracatında İlave Gümrük Vergisi tahsilatı yapılmayacaktır.   

Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V. Sayılı Liste Kapsamında olması ve beyanın da V. Sayılı Listeye dayanılarak yapılması durumunda ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

Karara konu değişiklikler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır. 

Bahse konu Karar ve Karar’a konu GTİP listesi/Tablo ek’te bilgilerinize sunulmuştur.

EK 1 - İTHALAT REJİM KARARIANA EK KARAR (2016-9647)

       

Tüm Haberler