2682 SAYILI KARAR KAPSAMINDA TARİFE CETVELİNDE YER ALAN BİR KISIM EŞYANIN İTHALİNDE DÖNEMSEL BAZLI VE MUHTELİF ORANLARDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 28.06.2020/31169 tarih/sayısında yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2682) kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin muhtelif pozisyonlarında yer alan bir çok eşya için dönemsel bazlı ve muhtelif oranlarda İlave Gümrük Vergisi (İGV) alınmasına karar verilmiştir. Özetle;

Karar kapsamında 30.09.2020 tarihine (2955 Sayılı Karar ile bu tarih 31.12.2020 olarak revize edilmiştir.) kadar Ek-2 sayılı tabloda belirtilen oranlar, 01.10.2020 tarihinden (2955 Sayılı Karar ile bu tarih 01.01.2021 olarak revize edilmiştir.) itibaren de EK-1 sayılı tabloda belirtilen oranlar tatbik edilecektir.

Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Malezya ve Singapur menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, FATURA BEYANI, MENŞE BEYANI vs. eşliğinde ithali halinde, İlave Gümrük Vergisi (İGV) tahsil edilmeyecektir.

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalardan ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılacağından, A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilecek olan eşyalarla birlikte Menşe Belgesinin ibraz edilmesi önem arz etmektedir.

Karar’a konu ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki TEV hesaplamasında ilave gümrük vergisi dikkate alınmayacaktır.

Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V. Sayılı Liste Kapsamında olması ve beyanın da V. Sayılı Listeye dayanılarak yapılması durumunda ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

Bahse konu Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olmakla birlikte bu tarihinden önce, Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenip yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin en geç 15 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, EK-1 sayılı tabloda yer alan ve bazı eşyalar özelinde nispeten daha düşük oranların tatbik edileceği belirtilmiştir.

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (Karar Sayısı. 2682).pdf


Tüm Haberler