GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazetenin 24.05.2019/30783 sayısında yayımlanan ‘’Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ ile, İlave Gümrük Vergisi ve Ek Mali Yükümlülüğe tabi eşyanın menşeinin tevsiki ile ihracat ve ithalat beyannamelerinin elektronik ortamda sunulması, ibraz edilmesi, saklanması hususunda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme kapsamında;

 

Ticaret Politikası Önlemleri, İlave Gümrük Vergisi ile Ek Mali Yükümlülüğe tabi eşyanın menşeinin tevsikinin gerekli olduğu durumlarda beyannamenin tescil tarihinde Menşe Şahadetnamesinin ibraz edilmesi gerektiği,

 

Menşe araştırması söz konusu olması durumlarında yükümlülerce talepte bulunulması halinde tahsil edilmesi gereken fark vergiler için teminat alınmak suretiyle eşyanın teslim edilebileceği,

 

Bir kısım ülke/ülke gruplarıyla yaptığı anlaşmalar (EFTA, STA, Tek taraflı tavizler vs.) çerçevesinde tercihli tarife uygulamasından faydalanmak amacıyla eşyanın tercihli menşeini tevsik eden belgelerin (EUR 1/EUR MED Belgesi, Fatura/menşe beyanları vs.) ibraz edilmesi halinde, ayriyeten Menşe Şahadetnamesinin ibrazına gerek olmadığı,

 

Ticaret Politikası, Ek Mali Yükümlülük veya İlave Gümrük Vergisi tatbik edilen ülkeler menşeli eşyanın ithalinde Menşe Şahadetnamesinin ibrazına gerek olmadığı,

 

A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithal eşyasının menşeinin tevsikine yönelik olarak Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla, ayriyeten Menşe Şahadetnamesinin ibrazına gerek olmadığı ve numunelerin Serbest Dolaşıma Girişinde eşyanın menşeinin tevsikine yönelik hükümlerin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 

İthalat esnasında gümrük idareleriyle menşe konusunda herhangi bir ihtilaf yaşanmaması veya menşe araştırmasına maruz kalınmaması adına, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde yapılacak ithalarda menşe bilgisinin faturasında belirtilmiş olması, ayrıca ithale konu eşyanın üzerinde veya ambalajlarında farklı ülke menşeli olduğu şüphesi yaratacak bilgi veya işaretlerin bulunmaması önem araz etmektedir.

 

İki ay sonra yürürlüğe girmek üzere, Yönetmeliğin 112 ve 114 maddesinde yapılan değişikliklerle ihracat ve ithalat beyannamelerinin elektronik ortamda tescil edilmesi, tescil esnasında hangi belgelerin kaydedileceği, gümrük idarelerine sunulması ve saklanması hususunda bazı düzenlemeler getirilmiştir.

 

Yönetmeliğe eklenen 14 numaralı Geçici Madde ile, Ek Mali Yükümlülük Kararı ile İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği Tebliğ (İthalat:2017/4)’de yer alan belgelerle (Örneğin Exporter’s Declaration/İhracatçı Beyanı) gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


Tüm Haberler