TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI (TTA) KAPSAMINDA TERCİHLİ MENŞE YÖNETMELİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 24.06.2023 tarih, 32231 sayısında yayımlanan ‘’Türkiye Cumhuriyeti İle Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’’ yayımlanarak, 7286 sayılı Karar (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230512M1-3.pdf ) ile onaylanan Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) ilişkin Tercihli Menşe Kuralları ile İdari İşbirliğine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Özetle;

Anlaşma çerçevesinde Özbekistan menşeli eşyaların yer aldığı EK 1-A listedeki eşyaların Türkiye’ye ithalatında, Ek 1-B Listede yer alan Türkiye menşeli eşyaların da Özbekistan’da yapılacak ithalatında tavizli vergi oranları uygulanacaktır.  

Anlaşmaya konu eşyaların tercihli menşe kuralları Ek- 2’de belirtilmiş olup, 8413,70 (santrifüj pompalar), 8502.13 (dizel-yarı dizel Jeneratör) ve 9406.90 (prefabrik yapılar) tarife alt pozisyonlarında belirtilen eşyalar için fabrika çıkış fiyatının %20’sini (asgari %80 yerli katkı), Ek I-A ve Ek I-B listelerinde yer alan diğer eşyalar için %40’ını (asgari %60 yerli katkı) aşmaması kuralı ihdas edilmiştir.

Anlaşma kapsamında tercihli tarifeden yararlanılabilmesi için EUR.1 Belgesi ibraz edilecek olup, anılan belge düzenlenme tarihi itibariyle 12 ay geçerli olacak ve elektronik sistem üzerinden de düzenlenebilecektir.

Anlaşma kapsamında doğrudan nakliyat kuralı esas olmakla birlikte, coğrafi koşullar gereği transit geçilen ülkelerde eşyanın ayniyatının muhafaza edilmesi ve bunun kanıtlayıcı belgelerle (konşimento, taşıma belgeleri vs.) ispat edilmesi gerekli kılınmıştır.

Söz konusu düzenleme 01.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

ÖZBEKİSTAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI TERCİHLİ MENŞE YÖNETMELİĞİ.docx

7286 Sayılı Karar (TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN TERCİHLİ TAİCARET ANLAŞMASI).pdf


Tüm Haberler