ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİM TEBLİĞİ

Resmi Gazetenin 02.05.2018/30409(Mükerrer) tarih/sayısında yayımlanan ekli Araç Parçalarının İthalat Denetim Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi:2018/25) kapsamında, özellikle motorlu taşıtlarda kullanılan bir kısım aksam/parçaların Serbest Dolaşıma (Kati İthalat) Girişi, Tebliğ eki listede belirtilen ilgili teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk denetimi (TAREKS) kapsamına alınmıştır.

 

GTİP olarak Tebliğ Ek-1’de belirtilmekle birlikte, ilgili regülasyon veya regülasyonların kapsamına girmeyen ürünler kapsam dışı olarak addedilecektir.

 

Tebliğ konusu eşyaları üretiminde girdi olarak kullanan sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçilerin, Sanayi Sicil Belgesinin verildiği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapacakları başvurularının uygun görülmesi durumunda, Tebliğ hükümlerinden muafiyet söz konusu olabilecektir. Keza, AQAP Belgesine haiz sanayicilerin bu belgeyi TAREKS sistemine tanıtmaları durumunda yıllık bazda muafiyet söz konusu olacaktır.

 

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde posta/hızlı kargo yoluyla gelen ticari mahiyette olmayan eşya, yolcu beraberi eşya, şahsi, eğitim, bilim, kültürel ve tedavi  amaçlı vs. ithalatlar denetime tabi olmayacaktır.

 

Risk analizi çerçevesinde sistem tarafından fiili denetime yönlendirilen eşyalara ait Özet Beyan/Taşıma Belgesi/SBİF/Antrepo Bey./Geçici İth. Bey., Fatura/Proforma Fatura, Tip Onay Belgesi (Tercüme edilmiş)’nin sisteme yüklenerek ibrazı zorunludur. Ayrıca gerek görülmesi halinde ilave bilgi/belge de istenebilecektir.

 

A.TR Belgesi eşliğinde yapılan ithalatlar, risk analizi çerçevesinde istisnai olarak fiili denetime yönlendirilebilecektir.

 

Bahse konu Tebliğ, 02.07. 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 TEBLİĞ EKİ DENETİME TABİ ÜRÜNLER

ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2018.25)


Tüm Haberler