TRT KURUMU ELEKTRONİK BANDROL UYGULAMASI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazetenin 04.01.2018/30291 tarih/sayısında yayımlanan ekli Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği kapsamında ticari maksatla ithal edilen taşıtlar ile yurtiçinde imal veya ticari maksatla ithal edilen televizyon ve cep telefonları e-bandrol uygulaması kapsamına alınmıştır.

 

E-bandrol uygulaması için mükelleflerin Müracaat formu, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin TC Kimlik Numaraları beyanı, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, talep edilemsi halinde Teminat Mektubu ile tüzel kişiliğe ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinin firmaya temsile yetkili kişi/kişilerin imzasıyla TRT’ye bildirilmesi gerekmektedir. Sisteme tanımlanan firmalar nezdinde yapılacak yazışma, bilgi/belge transferi KEP üzerinden yapılacaktır.

 

Oluşturulan e-bandrol numaraları yılık bazda yeterli sayıda ve sıra takip numaralı olacaktır. Yetersiz kalmaları durumunda sıra takip numaraları arttırılarak yeniden belirlenecektir.

 

Mükelleflerin kendilerine tanımlanan e-Bandrol numaralarını ithal veya imal ettikleri bandrole tabi cihazların seri numaraları ile eşleştirerek TRT’ye bildirmeleri gerekmektedir.

 

Mükelleflerin ithalat gümrük beyannamesinin kapanmasına müteakip 10 gün içerisinde dilekçe, talep formu (GGB no, beyanname kalem no, gümrük müdürlüğü, beyanname tescil tarihi, beyanname kapanış tarihi, cihazın türü, markası, modeli, sayısı, bandrol oranı, bandrol tutarı, cihaza özgü seri/IMEI/şase numarası ve bu numaraların karşılığında mükellef için tanımlanmış e-Bandrol numaralarını içeren), GGB ve peşin alımlarda bandrol ücretinin ödendiğine dair dekontu Kuruma göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen belgelerin uygunluğu hainde onaylanıp mükellefe bilgi verilir. Böylelikle, talebe konu cihazlara, ilgili GGB’nin kapanma tarihi itibarıyla e-Bandrol verilmiş olacaktır.

 

Teminat verilmesine ilişkin hükümler e-bandrol uygulaması için de geçerli olacağından, teminat karşılığı bandrol alan mükelleflerin GGB kapanış tarihi hariç, aynı bilgi belgelerle kuruma başvurularına müteakip, kurum tarafından ilgili gümrük müdürlüğüne beyanname konusu eşyalar için uygunluk yazısının gönderilmesi suretiyle işlem tesis edilecektir.

TRT KURUMU ELEKTRONİK BANDROL UYGULAMASI YÖNETMELİĞİ


Tüm Haberler