2020/1 SAYILI İTHALAT GENELGESİ KAPSAMINDA İTHALAT BEDELLERİ İLE ÖDEME ŞEKİLLERİNE İLİŞKİN BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020/1 sayılı İthalat Genelgesi ile, 2009-GNL-1 sayılı İhracat ve İthalat Genelgesi yürürlükten kaldırılarak, ithalat bedelleri ve ödeme şekillerine ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır. Özetle;

- Mevcut ödeme şekillerine ilave olarak, son dönemde sıklıkla kullanılmaya başlanan ve  taraflar arasındaki ticarette, sadece elektronik ortamda sunulan verilerin başarılı bir biçimde eşleşmesi şartı ile alıcı bankasının satıcı bankasına verdiği geri dönülemez/bağımsız bir ödeme taahhüdü şeklinde tanımlanabilen ‘’Banka Ödeme Yükümlülüğü’’ (Bank Payment Obligation/BPO) sistemi mevzuata dahil edilmiştir.

- BPO ödeme şeklinin söz konusu işlemlerde beyannamenin tescili aşamasında ödeme yapılmamışsa veya vadeli ödeme söz konusu ise ithal eşyasının GTİP numarası ve beyan edilen gümrük rejimi çerçevesinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)  doğabileceği,

- İthalat bedelinin 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde ihracat bedelinden mahsuben ödenebileceği,

- İthalat bedelinin, ihracatçı adına Türkiye’de açılan DTH’ye veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebileceği,

- Talep halinde ithalat ödemelerine ilişkin olarak ilgili banka tarafından firmalara Belge ID verileceği,

- Üçüncü ülkelerdeki bankalar nezdinde Döviz Tevdiat Hesaplarından (DTH) karşılanmak üzere akreditif açılamayacağı

belirtilmiş olup, madde bazında karşılaştırma tablosu ekte sunulmuştur.

Bahse konu Genelge, Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde yayımlandığı tarihte (04.06.2020) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İthalat Genelgesi 2020-1

İTHALAT GENELGESİ (Karşılaştırma Tablosu)


Tüm Haberler