TR-BAE EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI KAPSAMINDA TERCİHLİ MENŞE YÖNETMELİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 27.04.2023/ 32173 (Mükerrer) tarih/sayısında yayımlanıp 7180 sayılı Karar ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230427M1-1.pdf)’na ilişkin olarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetenin 23.07.2023/32257 sayısında yayımlanmıştır. Bahse konu anlaşma ve Yönetmelik kapsamında

Özetle;

Türkiye, anlaşmanın Ek 2-1A (Tarife Taahhüt Cetvelleri) listesi kapsamındaki BAE menşeli eşyalara uygulanacak gümrük vergilerini kaldıracak veya indirime gidecektir.

BAE, anlaşmanın Ek 2-1B (Tarife Taahhüt Cetvelleri) listesi kapsamındaki Türkiye menşeli eşyalara uygulanacak gümrük vergilerini kaldıracak veya indirime gidecektir.

Anlaşma kapsamında doğrudan nakliyat ve ülkesellik ilkesi esas alınmakla birlikte, eşyanın bir veya birden fazla taraf olmayan ülkeler üzerinden transiti veya depolanması halinde, eşyanın gümrük kontrolünde kalmış olması, ayniyatının değişmemesi ve bu durumların manipüle edilmemiş eşya belgesi veya benzer belgelerle ispatlanması gerekli kılınmıştır.

Yönetmelik ve ekinde anlaşma kapsamında kümülasyon, menşe ve tercihli menşe kazanım kurallarına yer verilmiştir.

Anlaşma kapsamında tavizli vergi oranlarından yararlanılabilmesi için TR-BAE Menşe İspat Belgesi (Elektronik olarak da düzenlenebilecektir) veya Menşe Beyanı’nın ibraz edilmesi gerekli kılınmıştır.

Eşyaya ilişkin satış faturasının üçüncü bir ülkede yerleşik bir şirket veya söz konusu şirketin hesabına çalışan bir ihracatçı tarafından düzenlendiği durumlarda, eşyanın Yönetmelikte belirtilen gereklilikleri yerine getirmesi ve TR-UAE Menşe İspat Belgesinin (4) numaralı alanını EK-III’te belirtilen ayrıntıda doldurması halinde, belgenin kabulü mümkün olacaktır.

Menşe İspat Belgeleri düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olup, bu süre zarfında ithalatçı Taraf ülke gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye veya BAE’de transit halinde, antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşya için, altı ay içinde eşyanın doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle birlikte sonradan düzenlenmiş bir menşe ispat belgesinin sunulması halinde, Anlaşma hükümleri tatbik edilebilecektir.

Bahse konu Yönetmeliğin yürürlük tarihi 01.09.2023 olarak belirlenmiştir.

TR ile BAE Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklı Anlaşması.pdf

TR-BAE EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI TERCİHLİ MENŞE YÖNETMELİĞİ.docx


Tüm Haberler