KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYALARIN İTHALATINA İLİŞKİN 2024 YILINA AİT TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2023/32416  (3 Mükerrer) tarih/sayısında 2024 yılına ilişkin ‘’Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat 2024/9)’’ yayımlanmıştır.

Tebliğ kapsamında özetle;

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında 8705.10 tarife alt pozisyonu kapsamında ve kaldırma kapasitesi 75 tonu geçen vinçli taşıtlar Tebliğ kapsamına alınmış olup, 8426.41 ve 8429.40 alt pozisyon kapsamındaki lastik tekerlekli iş makineleri, 8464 pozisyon kapsamındaki makineler, 8474 kapsamındaki maden cevheri tasnif makineleri, 8479.40 alt pozisyon kapsamındaki İp, halat veya kablo yapma makinaları, 8514.19 alt pozisyon kapsamındaki elektrikli ocaklar, 8806 pozisyon kapsamındaki bir kısım insansız hava taşıtları ve 9027.80 kapsamındaki diğer analiz cihazları Tebliğ kapsamından çıkarılmıştır.

Ek-1 liste kapsamındaki eşyanın Genel Müdürlükçe eşyanın miktarı, ekonomik ömrü, verimliliği, iç tedarik durumu ve ithalatçının niteliği vs. hususlar değerlendirilerek serbest dolaşıma girişine izin verilecek olup, beyanname tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” aranacaktır.

Liste dışında kalan veya listenin Grup 2 sütununda yer almakla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısı bulunmayan eşyanın, serbest dolaşıma girişinin söz konusu olması halinde, beyannamenin tescilinde gümrük idarelerince “0962- TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)” aranacaktır.

Grup 1 altındaki belirli eşya sütununda “X” ile belirtilenlerden yaş kriterine uygun olanlardan Yatırım teşvik belgesi kapsamı ithalatta, birim kıymetine bakılmaksızın izin verilmiştir ‘’0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)’’.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olmayanların karşısında birim gümrük kıymeti belirtilmiş ise; Eşyanın bu kıymete eşit veya daha fazla (diğer yurt dışı giderler kalemi dâhil) olması, birim gümrük kıymeti belirtilmemişse, birim kıymetine bakılmaksızın ithalatına izin verilecektir (0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste).

Listede sivil havacılık eşyası veya deniz taşıtları olarak belirtilenlerin ithalatında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının uygunluk izni aranacaktır. Uygunluk yazısı bulunmaması durumunda, eşya “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilmiş ise yukarıdaki paragrafa göre işleme tabi tutulacaktır. Aksi halde, “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenemeyecektir.

Tebliğ eki listede yer alan bir kısım eşyada yaş sınırı (5 – 10 yıl) söz konusu olup, dipnot açıklamaları ile referans gümrük kıymetlerinin dikkate alınması önem arz etmektedir.

Geçici ithalata konu eşyanın kati ithalata çevrilmesi durumlarında, eşyanın yurda girdiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde Tebliğ hükümlerine tabi tutulacaktır.

Tebliğ kapsamında başvurular elektronik ortamda yapılacak olup, talep edilen bilgi/belgelerin ayriyeten sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Genel Müdürlükçe, başvuruların değerlendirilmesinde iç piyasa tedarik şartları, ekonomik ömür, verimlilik gibi etkenler göz önüne alınacaktır.

Verilecek izin 6 ay süreli olup, sürenin uzatılması veya üçüncü kişilere devredilmesi mümkün değildir. İthalat esnasında belge kıymetinden +%5’i aşmayacak şekilde sapmaya müsaade edilebilecektir.

Tebliğ kapsamında olup, 01.01.2024 tarihinden önce ülkemize sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşya için, 15.02.2024 tarihine kadar (Bu tarih dahil) başvurulması halinde başvurular, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’in ilgili hükümleri çerçevesinde ve lehe hükümler dikkate alınarak sonuçlandırılacaktır.

Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalat Tebliği (İthalat 2024-9 Tebliğ).pdf


Tüm Haberler