KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYALARIN İTHALATINA İLİŞKİN 2023 YILINA AİT TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2022/32060  (3 Mükerrer) tarih/sayısında 2023 yılına ilişkin ‘’Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat 2023/9)’’ yayımlanmıştır.

Tebliğ kapsamında özetle;

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında 8426.41, 8426.49 kapsamındaki kendinden hareketli lastik tekerlekli yükleyiciler, 8429 pozisyon kapsamındaki bir kısım buldozer, yol silindirleri, skreyperler, yükleyiciler, 8430 pozisyon kapsamındaki bir kısım kazık sökme makineleri, kar küreyiciler, sıkıştırıcılar, 8504.40.95 tarifesinde yer alan statik konvertörler, 8541 pozisyonu kapsamındaki bir kısım yarı iletken cihazlar, diyodlar, monte edilmemiş piezoelektrik kristallerin Tebliğ kapsamına alınmıştır.

Ek-1 liste kapsamındaki eşyanın Genel Müdürlükçe eşyanın miktarı, ekonomik ömrü, verimliliği, iç tedarik durumu ve ithalatçının niteliği vs. hususlar değerlendirilerek serbest dolaşıma girişine izin verilecek olup, beyanname tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” aranacaktır.

Liste dışında kalan veya listenin Grup 2 sütununda yer almakla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısı bulunmayan eşyanın, serbest dolaşıma girişinin söz konusu olması halinde, beyannamenin tescilinde gümrük idarelerince “0962- TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)” aranacaktır.

Grup 1 altındaki belirli eşya sütununda “X” ile belirtilenlerden yaş kriterine uygun olanlardan Yatırım teşvik belgesi kapsamı ithalatta, birim kıymetine bakılmaksızın izin verilmiştir ‘’0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)’’.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olmayanların karşısında birim gümrük kıymeti belirtilmiş ise; Bu kıymete eşit veya daha fazla (diğer yurt dışı giderler kalemi dâhil) olması, şayet birim gümrük kıymeti belirtilmemişse, birim kıymetine bakılmaksızın ithalatına izin verilmiştir (0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste).

Listede sivil havacılık eşyası veya deniz taşıtları olarak belirtilenlerin ithalatında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının uygunluk izni aranacaktır. Uygunluk yazısı bulunmaması durumunda, eşya “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilmiş ise yukarıdaki paragrafa göre işleme tabi tutulacaktır. Aksi halde, “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenemeyecektir.

Tebliğ eki listede yer alan bir kısım eşyada yaş sınırı (5 – 10 yıl) söz konusu olup, dipnot açıklamaları ile referans gümrük kıymetlerinin dikkate alınması önem arz etmektedir.

Geçici ithalata konu eşyanın kati ithalata çevrilmesi durumu hasıl olduğunda, yurda girdiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde Tebliğ hükümlerine tabi tutulacaktır.

Tebliğ kapsamında başvurular elektronik ortamda yapılacak olup, talep edilen bilgi/belgelerin ayriyeten sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Genel Müdürlükçe, başvuruların değerlendirilmesinde iç piyasa tedarik şartları, ekonomik ömür, verimlilik gibi etkenler göz önüne alınacaktır.

Verilecek izin 6 ay süreli olup, sürenin uzatılması veya üçüncü kişilere devredilmesi mümkün değildir. İthalat esnasında belge kıymetinden +%5 sapmaya müsaade edilebilecektir.

Tebliğ kapsamında olup, 01.01.2023 tarihinden önce ülkemize sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşya için, 15.02.2023 tarihine kadar (Bu tarih dahil) başvurulması halinde başvurular, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’in ilgili hükümleri çerçevesinde lehe hükümler dikkate alınarak sonuçlandırılacaktır.

Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat 2023-9).pdf

İthaline İzin Verilen Kullanılmış Eşya Listesi (2023).docx


Tüm Haberler