BİR KISIM EŞYADA 2022 YILINDA UYGULANACAK İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ (İGV) ORANLARI YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2021/31706 tarih sayılı 3. Mükerrer sayısında yayımlanan ‘’İthalatta İlave Gümrük Vergileri Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:5053)’’ (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M3-2.pdf ) kapsamında, önceki yılda yürürlüğe konulan 3351 sayılı Karar’da bir kısım değişikler yapılarak, İlave Gümrük vergilerinin tatbik edileceği eşyalara ilişkin Karar eki 1, 2 ve 3 numaralı tablolar yeniden yayımlanmıştır.

Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İngiltere, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Venezuela menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, Fatura Beyanı, Menşe Beyanı vs. eşliğinde ithali halinde, İlave Gümrük Vergisi (İGV) tahsil edilmeyecektir.

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, beyannamenin tescili esnasında sistemin Menşe Belgesi talep etmesi halinde GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalardan İlave Gümrük Vergisi (İGV) tahsilatı yapılacağından, A.TR Belgesi eşliğinde yapılacak ithalatta, Gümrük Yönetmeliğinin 38 maddesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak Menşe Belgesinin ibrazı önem arz etmektedir.

Karar’a konu ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki Telafi Edici Vergi (TEV) hesaplamasında İlave Gümrük Vergisi (İGV) dikkate alınmayacaktır.

Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V - VI Sayılı Listeler kapsamında veya Nihai Kullanım hükümleri çerçevesinde, Gümrük Vergisinin %0 (Sıfır) olarak uygulandığı eşyadan olması ve beyanların bu doğrultuda yapılması halinde, İlave Gümrük Vergisi (İGV) tatbik edilmeyecektir.

Karar eki tablolarda dipnot olarak belirtilip özel nitelik ve kullanıma haiz bir kısım eşyada İGV %0 olarak uygulanacak olup, bu kapsamda yer alan bazı eşyalar için Nihai Kullanım hükümleri tatbik edilecektir.

3351 Sayılı Karar (İGV)(Güncel).pdf

İGV 5053 Sayılı Karar.jpg

2022 İGV Ek_1.xlsx

2022 İGV Ek_2 Ek_3_.xlsx


Tüm Haberler