2024 YILINA İLİŞKİN ''CE'' DENETİMİNE TABİ EŞYALARA İLİŞKİN (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞİ 2024/9) YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2023/32416 tarih/sayısında (4. Mükerrer) yayımlanan ‘’CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)’’ kapsamında 2024 yılında ithalatı ‘’CE’’ denetimine tabi eşyalar belirlenmiştir.

Tebliğ kapsamında özetle;

Bahse konu Tebliğ, sadece serbest dolaşıma konu edilecek ürünleri kapsamakta olup, eşyaların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden risk analizine göre yapılacaktır.

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, bir kısım Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan bir çok eşyanın (8413 – santrifüj pompalar, 8415 - klima cihazları, 8418 – diğer soğutucular, 8419 – Kurutucular, 8423 - tartı cihazları, 8421 – filtre cihazları, 8425 – yük kaldırıcıları,  8432 – ekim makineleri, 8451 – dokuma makineleri, 8452 -dikiş makineleri, 8455 – hadde makineleri, 8458 – torna tezgahları, 8459/8460/8461 – matal işleme makineleri, 8464/8465 mineral/ağaç/mantar vs maddeleri işleyen  makineler, 8477 – plastik işleme makineleri, 8504 – statik konvertörler, 8515 – kaynak makineleri, 8516 – ısıtıcılar, 8519 – ses kayıt cihazları, 8531 – alarm/işaret cihazları, 8534 – baskı devreler, 8536 – diğer elektrik teçhizatı, 9405 – led aydınlatmalar) 2024 yılına ait Tebliğin kapsamına alındığı gözlemlenmiştir.

A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında beyan edilen eşyalar için TAREKS referans numarasının doğrudan oluşturulacağı belirtilmekle birlikte, risk analizine göre yapılacak değerlendirmede bu eşyaların de fiili denetime yönlendirilebileceği belirtilmiştir.

Tebliğ konusu eşyanın fiili denetime düşmesi halinde önceki Tebliğ’den farklı olarak 2 (İki) iş gününden 20 (Yirmi) iş gününe çıkarılmış olup, süresi içinde (Ek süreler dahil) belge yüklenememesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılacak ve bu olumsuzluk sisteme işlenecektir.

Tebliğ kapsamındaki eşyaların ithalatında geçerli ve güncel Deklarasyon, Tip Onay Belgeleri, Test Raporu ve Kullanım Kılavuzu gibi teknik dokümanların tedarik edilmesi önem arz etmektedir.

Sanayici firmaların ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere, Tebliğ kapsamında ithal edecekleri ürünler için yapacakları başvurunun kabul görmesine müteakip, alınacak muafiyet yazısının sisteme tanıtılması halinde, ithal edecekleri bu eşyalar denetim kapsamı dışında olacaktır.

Geri gelen eşyalar için önceki Tebliğ’de aranan Taahhütnameye gerek kalmaksızın 24090099909722693429626 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilmesi suretiyle işlem tesis edilecektir.

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmayacak olup, 18090099109115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası beyan edilecektir.

Eşyanın ithaline izin verilmesi veya eşyaya dair TAREKS referans numarasının oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmeyeceğinden, denetime tabi tutulmadan sistem tarafından ithaline izin verilen eşyaların da CE kriterlerine haiz olmaları önem arz etmektedir.

Diğer Kanun ve mevzuatlarda yer alan yaptırımlar saklı kalmak kaydıyla, Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcı/firmaların yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınabileceği gibi, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilecektir.

İthal edilmiş eşyanın sonradan yapılan kontrollerde Tebliğ kapsamında denetime tabi olduğunun tespiti halinde, keyfiyet ilgili gümrük idaresince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilecektir. Bakanlığın ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilecektir.

01.01.2024 tarihinden önce sevk ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan eşyaların ithalatı 29.02.2024 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, ‘’Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/9 (Mülga)’’ hükümlerine göre sonuçlandırılabilecektir.

‘’Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2029/9 (Mülga)’’ kapsamında olmayıp, bu yıl itibariyle 2024/9 Tebliğ kapsamına alınan GTİP’ler kapsamındaki eşyaların ithalatında 29.02.2024 tarihine kadar (Bu tarih dahil) bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliği (2024-9).docx

CE Tebliği (2024-9) Değişiklik (Ürün Güvenliği ve Denetimi. 2024-28).docx

2024-9 Tebliğde Değişikliğe Dair 2024-33 Tebliğ.pdf


Tüm Haberler