İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK (TSE) DENETİMİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2024/1) TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2023/32416 tarih/sayısında (4. Mükerrer) yayımlanan ‘İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)’’ kapsamında 2024 yılında ithalatı ‘’TSE’’ denetimine tabi eşyalar belirlenmiştir.

Tebliğ kapsamında özetle;

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında 7013 Tarife Pozisyonunda yer alan cam bebek biberonları Tebliğ’den çıkarılmış, 7224, 7225, 7226 ve 7228 Tarife Pozisyonlarında yer alan bir kısım alaşımlı çelikten yarı mamuller, yassı hadde ürünleri, profil/çubuklar Tebliğ kapsamına alınmıştır

Tebliğ konusu eşyanın fiili denetime düşmesi halinde önceki Tebliğ’den farklı olarak 2 (İki) iş gününden 20 (Yirmi) iş gününe çıkarılmış olup, süresi içinde belge yüklenememesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılacak ve bu olumsuzluk sisteme işlenecektir.

Bahse konu Tebliğ sadece serbest dolaşıma konu edilecek ürünleri kapsamakta olup, ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacaktır.

Tebliğ’de, A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında beyan edilen ürünler için, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının doğrudan oluşturulacağı belirtilmiş olmakla birlikte; Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede istisnai olarak, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde beyan edilen ürünler de fiili denetime yönlendirilebilecektir.

Parti teşkil etmeyenler, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalatlar, Otomotiv yada iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretiminde kullanılacak olanlar, sanayiciler tarafında TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak amacıyla ithal edilmek istenen eşyalar için, belirli şartlar çerçevesinde muafiyet ve istisnalar tanınmış olup, bu hususlara ilişkin detaylar Tebliğin 6.ıncı maddesinde belirtilmiştir.

Geri gelen eşyalar için önceki Tebliğ’de aranan Taahhütnameye gerek kalmaksızın 24010099901680104513570 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilmesi suretiyle işlem tesis edilecektir.

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmayacak olup, 18010099101115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası ile beyan yapılacaktır.

İthal edilmiş ürünün sonradan yapılan kontrollerde Tebliğ kapsamında denetime tabi olduğunun tespiti halinde, keyfiyet ilgili gümrük idaresince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilecektir. Bakanlığın ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilecektir.

Diğer Kanun ve mevzuatlarda yer alan yaptırımlar saklı kalmak kaydıyla, Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcı/firmaların yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınabileceği gibi, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilecektir

01.01.2024 tarihinden önce sevk ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan eşyaların ithalatı 29.02.2024 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/1 (Mülga) hükümlerine göre sonuçlandırılabilecektir.

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2024-1).docx

2024-1 Tebliğde Değişikliğe Dair 2024-32 Tebliğ.pdf


Tüm Haberler