GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ (GTS) ÜLKE LİSTELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazetenin 16.09.2017/30182 tarih/sayısında yayımlanan ekli 2017/10725 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar kapsamında İthalat Rejim Kararı EK-3’te yer alan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)’ne dahil ülke listelerinde düzenlemeye gidilmiştir.

Düzenleme kapsamında, daha evvel Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülke (ÖTDÜ) statüsünde yer verilen Bolivya, Cape Verde, Moğolistan ve Paraguay Gelişme Yolundaki Ülke (GYÜ) statüsüne alınmış bulunduğundan, anılan ülkelerden yapılacak ithalatlarda Gelişme Yolundaki Ülkelere (GYÜ) uygulanan vergi oranları tatbik edilecektir.

Getirilen düzenleme ile İthalat Rejim Kararı EK-3 listede Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülke (ÖTDÜ) statüsü kaldırılmış olup bahse konu liste, Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) ve En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) olarak yeniden belirlenmiştir. (Listenin önceki hali excel dosyasında ekte sunulmuştur)

Karara konu değişiklikler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi veya Özet Beyan’ın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karardan önceki Karar hükümleri uygulanacaktır.

Bahse konu Karar ek’te bilgilerinize sunulmuştur.

Ek 1 - İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (2017-10725) - (GTS ÜLKE LİSTELERİNDE DEĞİŞİKLİK)

Ek 2 - EK_3


Tüm Haberler