11 MART 2020 TARİHİNDEN ÖNCE DÜZENLENİP SÜRESİ DEVAM EDEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNE 1 (BİR) YILA KADAR EK SÜRE VERİLEBİLECEKTİR

Resmi Gazetenin 09.05.2020/31122 tarih/sayısında yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2501) ile, deprem, salgın, doğal ve biyolojik afetler nedeniyle anılan 2012/3305 sayılı Karar’a 14 no’lu Geçici Madde madde eklenmiştir. Özetle;

- 11 Mart 2020 tarihinden önce düzenlenip süresi devam eden Yatırım Teşvik Belgelerine talep halinde 1 (Bir) yıla kadar ek süre verilebilecektir.

- Karar’da bu sürenin Geçici 6-1 maddede belirtilen (Güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 01/6/2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen Belgede öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebilir) ek süre hükmü ile birlikte uygulanamayacağı ayrıca belirtilmiştir.

2501 Sayılı Karar


Tüm Haberler