DOLAŞIM BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ

Dolaşım ve Menşe Belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak, TOBB ve Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelinmiş olup, MEDOS Sistemi olarak adlandırılan uygulamanın
 
* 14 Mayıs 2018 tarihinde A.TR Belgesi,
* 28 Mayıs 2018 tarihinde EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgesi, D-8 Menşe İspat Belgesi, İran Menşe İspat Belgesi, Malezya Menşe Belgesi,
* 02 Temmuz 2018 tarihinde  Menşe Şahadetnamesi, FORM-A Menşe Belgesi, Basitleştirilmiş Usulde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri için hayata geçirilmesi planlanmıştır.
 
MEDOS Sistemine giriş ve sistem üzerinden yapılacak tüm işlemler Elektronik İmza üzerinden yapılacaktır. Sistem kapsamında üst hak ve yetkiler her firmada Elektronik İmzaya haiz sadece bir yöneticiye verilecek olup, yönetici rolüne sahip üst kullanıcı bu hak ve yetkilerini sisteme tanımlayacağı elektronik imza sahibi alt kullanıcılara dağıtabilecektir. Yetkisiz bir alt kullanıcının sisteme tanıtılması durumunda ilgili kullanıcı tarafından elektronik olarak imzalanan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 
Sistem üzerinden ihracat öncesi ve sonrasında belge düzenlenebileceği gibi, zayi veya hatalı olanlar yerine İkinci Nüsha (Duplicate) belgeler de düzenlenebilecektir.
 
Sistem üzerinden imza, onay ve vize işlemlerin tamamlanmasına müteakip, fiziki matbu belge üzerine çıktı alınıp firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi tatbik edilecektir.
 
Halihazırda olduğu gibi, geçerli Vekaletnameye haiz Gümrük Müşavirleri/Gümrük Müşavirliği şirketleri de, firmalar adına sistem üzerinden işlem yapıp, çıktısı alınan belgelere firma kaşesi ile imzalarını tatbik etmeleri mümkündür.
 
Oda onayı öncesi sistem üzerinden belgede değişiklik yapılabilmekle birlikte, onay ve vize sonrası belgelerde değişiklik yapılması mümkün değildir. Bu durumda mevcut belgenin zayi edilmesi ve yeni belge girişi yapılması gerekmektedir.
 

Belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onay işlemleri satın alındıkları Oda tarafından gerçekleştirilecek olup, bahse konu belgeler gümrük işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yurtdışı gümrük idareleri tarafından belge üzerindeki QR Kod / Guid No üzerinden sorgulanıp doğruluğu teyid edilebilecektir.Tüm Haberler