GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 07.11.2019/30941 tarih/sayısında yayımlanan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7190)” çerçevesinde Gümrük Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiştir. Özetle;

 

Gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşya, transit rejimi altında taşınan eşyaya uygulanacak hükümler kapsamına alınmış olup, bu bağlamda bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda rejimde tanımlanan asıl sorumlu, transit rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak gümrük idaresine karşı mali olarak sorumlu tutulmuştur.

Tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiyeden önce ithalinin talep edilmesi halinde, mevcut durumda uygulanmakta olan %1’lik cezai oran, ikinci defa yapılacak talepte %3, ihale ilanına müteakip satıştan önce talep halinde %10 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

İndirimli haller dışında mevcut durumda isabet eden vergilerin %20 fazlasıyla alınmakta olan teminat tutarı, vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar şeklinde yeniden belirlenmiştir.

 

Geri vermeye konu vergi, zam veya faize ilişkin fazla tahsilatının yükümlüden kaynaklanmış olması durumlarda başvuru tarihinden, diğer durumlarda ise tahsilat tarihinden geri verme kararının tebliğ edildiği tarihe kadar faiz ödeneceği, diğer yandan geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde idarece kararın uygulanmaması ve talep halinde tebliğ tarihinden ödeme tarihine kadar faiz ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Kanunun 234/1-2 maddesinde belirtilen cezai durumlara sebebiyet veren aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda bu cezaların yüzde on (%10) nispetinde uygulanacağı belirtilerek, daha evvel uygulanmakta olan yüzde onbeş (%15) şeklindeki düzenleme yükümlü lehine revize edilmiştir.

 

Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü altında işleme ve Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonrası kontrollerde cezai durum gerektirecek farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verileceği belirtilerek, daha evvel genel olarak uygulanmakta olan üç katının yarısı şeklindeki düzenleme yükümlü lehine revize edilmiştir.

 

İhracı/ithali, belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olan eşyanın, belge veya bilgiye tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, ihraç eşyasında gümrüklenmiş değerinin onda biri, ithal eşyasında ise dört katı kadar idari para cezası verileceği ancak Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde, eşyanın ithal veya ihracının uygun bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin düzenlenmesi veya ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetimin olumlu sonuçlandığının bildirilmesi hâlinde sadece usulsüzlük cezası tatbik edileceği belirtilmiştir.

 

Antrepo beyannamesine konu eşyanın tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın farklı olduğunun tespiti ve fark vergi oluştuğu hallerde, farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı, farklı çıkan eşyanın ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verileceği belirtilmiştir.

 

Dahilde İşleme ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimlerine ilişkin hükümler ihlal edilmekle birlikte, rejim kapsamı ithal eşyasının gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti hâlinde, ithal eşyasına isabet eden gümrük vergileri ile ilgili beyannamenin tescil tarihinden itibaren gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar tahsilat yapılacağı şeklinde düzenleme yapılarak, daha evvel uygulanmakta olan ve eşyanın gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası yükümlü lehine revize edilmiştir.

 

Ek tahakkuk ve ceza kararlarına karşı yapılan bir itiraz söz konusu olmuş ve itiraz henüz sonuçlanmamışsa uzlaşma talebinde bulunabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Diğer taraftan uzlaşmanın vaki olmaması durumunda daha evvelki uygulamada itiraz için 3 gün olarak tanınan asgari süre 5 güne çıkarılmıştır.

 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Kanun ile karşılaştırma tablosu ekte sunulmuştur.

 

GK DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

GÜMRÜK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (KANUN NO. 7190)


Tüm Haberler