İTHALATTA VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Resmi Gazetenin 23.01.2019/30664 tarih/sayısında yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) kapsamında denizyoluyla (Konteyner) gelen ve yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın, Serbest Dolaşım ile Dahilde İşleme Rejimine girişlerinin Türkiye’ye varışlarından önce başlatılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Bilindiği üzere, daha evvel 05.03.2016/29644 tarih/sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (2016/8570)’ın ‘’Varış Öncesi İşleme’’ başlıklı 7/1 maddesinde; Her Üye ülkenin, eşyanın varışında teslim edilmesini hızlandırmak amacıyla, eşyanın varışından önce işleme başlanması için gümrük beyannameleri dahil olmak üzere, ithalata dair dokümanları ve gerekli diğer belgelerin sunulmasına imkan veren prosedürleri kabul edeceği aynı zamanda  uygun görülen şekilde, belgelerin varış öncesi işlenmeleri için, bunların elektronik formatta daha önceden sunulmasına imkan tanınacağı hüküm altına alınmıştı.

Getirilen düzenlemeden faydalanılabilmesi için Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilen aşağıdaki koşulların sağlanması gerekli kılınmıştır.

  • Türkiye’de yerleşik olma durumu
  • Şirket ortak ve yetkililerinin temiz sicile sahip olması
  • Geriye dönük üç yıl içerisinde belirtilen gümrük ceza limitlerinin aşılmamış olması
  • Vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması
  • Uygun görüşe bağlanmış YMM Raporu
  • Takvim yılı veya başvuru tarihinden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/USD tutarında fiili ihracat
  • Sanayici olunması ve Sanayi Sicil Belgesine sahip olunması

Tebliğ hükümlerinden Bakanlıkça ileride belirlenecek Dahilde İşleme ve Serbest Dolaşıma konu olabilecek ve denizyolu konteyner taşıması kapsamındaki eşyalar faydalanabilecektir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) belgesine haiz firmalar herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın Tebliğ hükümlerinden doğrudan faydalanacaklardır.

Başvurular Ticaret Sicil kaydının bağlı bulunduğu en yakın Bölge Müdürlüğüne yapılacak olup verilecek izin süresi, iznin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son günü olarak belirlenmiştir.

Tebliğ kapsamında parsiyel eşyalar hariç olmak üzere, Özet Beyanın tescil edilmiş olası halinde eşya Türkiye’ye varmadan BS18 koduyla beyanname tescil edilebilecektir.

Tescile müteakip sistem üzerinden risk kontrolleri yapılacak olup, varış onayından sonra kontrole ilişkin hat bildirimi yapılacaktır.

Özet beyan farklılıkları veya tahliye esnasında beyan edilen eşyanın yurda getirilmediğinin tespiti halinde ilgili beyanname iptal edilerek, varsa ödenmiş bulunan vergiler iade edilecektir.

Tebliğ kapsamında tescil edilen beyannamelerinin, herhangi bir nedenle varış bildirimi onayına kadar fiziki muayeneye yönlendirilmesi mümkün olmakla birlikte, beyanın kontrolü eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğu ve birbiriyle uygunluğu itibarıyla veya belge kontrolüne tabi tutulmaksızın gerçekleştirilecektir. Ancak, Sonradan Kontrol mevzuatı kapsamında denetim elemanlarınca veya ilgili gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğündeki Kontrol Şubelerince incelemeye tabi tutulacaktır.

Yayımını takip eden 90 gün sonra yürürlüğe girecek Tebliğe ilişkin olarak, yayımlanacak eşya listesi başvuruya ilişkin diğer usul/esasa ilişkin tali düzenlemeler hakkında ayriyeten bilgilendirmeler yapılacaktır.

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No. 1)


Tüm Haberler