İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK (TSE) DENETİMİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2019/1 TEBLİĞ)

Resmi Gazetenin 30.12.2018/30641 tarih/sayısında (Mükerrer) ‘İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1) kapsamında 2019 yılında ithalatı TSE denetimine tabi eşyalar yeniden belirlenmiştir.

 

Geçmiş yıla ait 2018/1 (Mülga) sayılı Tebliği ile karşılaştırıldığında; 7612.90.80.00.00 GTİP kapsamında yer alan alüminyumdan mamül basit kaplar denetim kapsamı dışına çıkarıldığı görülmüştür.

 

Bahse konu Tebliğ sadece serbest dolaşıma konu edilecek ürünleri kapsamaktadır.

 

Ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacağından ithalatçı firmanın sisteme tanıtılmış olması, sistemde tanımlı olan firma ve yetki bilgileri geçerli/güncel olmalıdır.

 

Tebliğ’de A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur denilse de; Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde beyan edilen ürünler de fiili denetime yönlendirilebilecektir.

 

Parti teşkil etmeyen eşyalar, yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalatlar, sanayiciler tarafında TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak amacıyla ithal edilmek istenen eşyalar için  belirli şartlar çerçevesinde muafiyet ve istisnalar tanınmış olup, bu hususlara ilişkin detaylar Tebliğin 6. ıncı maddesinde belirtilmiştir.

 

Geri gelen eşyalar için Tebliğ eki Taahhütnamenin sisteme tanıtılması suretiyle ürünler denetime tabi tutulmaksızın ithal edilebilecektir.

 

İthal edilmiş ürünün sonradan yapılan kontrollerde Tebliğ kapsamında denetime tabi olduğunun tespiti halinde, keyfiyet ilgili gümrük idaresince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilecektir. Bakanlığın ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilecektir.

 

Tebliğin yayımından önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/1 (Mülga) hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ. 2019-1)


Tüm Haberler