TÜRKİYE-SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 01.10.2017/30197 tarih/sayısında yayımlananTÜRKİYE – SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK’’ çerçevesinde Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda;

Taraflar arasında yapılacak ticarette anlaşmada belirtilen tercihli tarifeden yararlanılabilmesi için, Ek’te ( EK E ) belirtilen ve ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı imzasını taşıyan Menşe Beyanı Metni aranacaktır.

Menşe beyanının fatura üzerinde yapılması esas olmakla birlikte, menşeli ürünün tanımlanmasını mümkün kılacak şekilde yeterli ayrıntıya haiz olan başka bir ticari belge (Teslimat Notu, Çeki Listesi, Konşimento vs.) üzerinde de yapılabilir. İhracatçı firmalar ilgili gümrük idarelerinin talep etmeleri halinde menşe beyanına ilişkin destekleyici bilgi/belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür. Gümrük idareleri şüphe hasıl olunan durumlarda menşe beyanları ile ilgili olarak sonradan kontrol talebinde bulunabilir.

Eşyaya ilişkin satış faturasının üçüncü bir ülkede yerleşik şirket veya söz konusu şirketin hesabına çalışan bir ihracatçı tarafından düzenlendiği durumlarda, eşyanın bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmesi koşuluyla menşe beyanları kabul edilebilir.

Anlaşma çerçevesinde menşe kazandırma kuralları ile menşeli olmayan maddelere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik veya işlemlere ilişkin tablolar ekte sunulmuştur.

Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle transit halinde olan, taraf ülkelerin birinde antrepo, geçici depolama statüsünde veya serbest bölgelerde bulunan eşya için, Yönetmeliğin yürürlülük tarihinden itibaren 12 ay içerisinde sonradan düzenlenmiş bir menşe beyanı ve sevkiyata ilişkin ispat edici bilgi/belgelerle başvurulması halinde tercihli tarifeden yararlanılabilecektir.

EK 1 - TÜRKİYE SİNGAPUR STA - MENŞE BEYANI METNİ

EK 2 - TÜRKİYE SİNGAPUR STA - GTB YÖNETMELİK

EK 3 - TÜRKİYE SİNGAPUR STA - GTB YÖNETMELİK EKLERİ


Tüm Haberler