2023 YILI ''CE'' DENETİMİNE TABİ EŞYALARA İLİŞKİN (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2023/9) YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2021/32060 tarih/sayısında (4. Mükerrer) yayımlanan ‘’CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/9)’’ kapsamında 2023 yılında ithalatı ‘’CE’’ denetimine tabi eşyalar belirlenmiştir. 

Tebliğ kapsamında özetle;

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, korelasyona uğramış GTİP numaralarına ilave olarak  8467.29.51.00.00 ve 8467.29.80.00.00 GTİP’ler kapsamındaki kendinden elektrik motorlu köşe taşlayıcılar ve çit makasları/çim biçme makasları ile, 8544.49.95.00.00 GTİP kapsamındaki kablolar Tebliğ kapsamına alınmıştır

Bahse konu Tebliğ, sadece serbest dolaşıma konu edilecek ürünleri kapsamakta olup, eşyaların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden risk analizine göre yapılacaktır.

A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında beyan edilen eşyalar için TAREKS referans numarasının doğrudan oluşturulması esas olmakla birlikte, risk analizine göre yapılacak değerlendirmede bu eşyaların de fiili denetime yönlendirilmesi ihtimal dahilinde olacaktır.

Tebliğ kapsamında denetime tabi tutulan eşyaların ithalatında geçerli ve güncel Deklarasyon, Tip Onay Belgeleri, Test Raporu ve Kullanım Kılavuzu gibi teknik dokümanların tedarik edilmesi önem arz etmektedir.

Sanayici firmaların ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere, Tebliğ kapsamında ithal edecekleri ürünler için yapacakları başvurunun kabul görmesine müteakip, alınacak muafiyet yazısının sisteme tanıtılması halinde, ithal edecekleri bu eşyalar denetim kapsamı dışında tutulacaktır.

Geri gelen eşyaların ihracat beyannamesi ile tevsik edilmesi ve Tebliğ eki Taahhütnamenin verilmesi suretiyle denetime tabi tutulmaksızın ithali mümkün kılınmıştır.

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmayacak olup, 18090099109115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası beyan edilecektir.

Eşyanın ithaline izin verilmesi veya eşyaya dair TAREKS referans numarasının oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmeyeceğinden, denetime tabi tutulmadan sistem tarafından ithaline izin verilen eşyanın CE kriterlerine haiz olmaları önem arz etmektedir.

Diğer Kanun ve mevzuatlarda yer alan yaptırımlar saklı kalmak kaydıyla, Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcı/firmaların yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınabileceği gibi, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilecektir.

İthal edilmiş eşyanın sonradan yapılan kontrollerde Tebliğ kapsamında denetime tabi olduğunun tespiti halinde, keyfiyet ilgili gümrük idaresince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilecektir. Bakanlığın ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilecektir.

01.01.2023 tarihinden önce sevk ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan eşyaların ithalatı 28.02.2023 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/9 (Mülga) hükümlerine göre sonuçlandırılabilecektir.

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/9 (Mülga) kapsamında olmayıp bu yıl itibariyle 2023/9 Tebliğ kapsamına alınan GTİP’ler kapsamındaki eşyaların ithalatında 28.02.2023 tarihine kadar (Bu tarih dahil) bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi. 2023-9).docx


Tüm Haberler