2019 YILI İTHALAT REJİM KARARI VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ

Resmi Gazetenin 29.12.2018/30640 Mükerrer tarih/sayısında İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516), 2. Mükerrer sayısında İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 517) yayımlanmıştır.

2019 yılına ait Tarife Cetvelinin yayımlanması neticesinde Korelasyona (Değişiklik) uğramış eşyalara ilişkin tablo ekte sunulmuştur.

2019 yılına ait İthalat rejim Kararı ekindeki listeler ve ekler yeniden belirlenerek yayımlanmıştır

İlave gümrük vergilerinin alınmasına yönelik ‘’İthalat Rejim Kararlarına Ek Karar’’ların uygulanmasına devam edilecektir.

Avrupa Birliği (AB) ortak gümrük tarifesinden daha yüksek oranda Gümrük Vergisi (GV) uygulanan eşyanın Serbest Bölge veya Dahilde İşleme Rejimi ile Antrepo Rejimi kapsamında ülkemize gelip AB ülkelerine yapılacak ihracatta doğacak Telafi Edici Verginin (TEV) hesaplanmasında AB ortak gümrük tarifesindeki vergi oranları dikkate alınacaktır.

Karar’ın geçici 1. Maddesi kapsamında Gümrük Vergisi yükselen eşyalar için; Karar’ın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi veya Özet Beyan’ın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde (Özet Beyanı verilenler için de, en geç 31.03.2018 tarihinde ilgili ithalat beyannamesinin tescil edilmesi), İthalat Rejim Kararına ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

Bu bağlamda 2019 yılı için AB ülkeleri Gümrük Vergilerine ilişkin olarak AB Resmi Gazetesinde (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1602&from=EN yayımlanan vergi oranları yol gösterici olacaktır.

Bahse konu Kararlara Resmi Gazeteye ait http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# ana sayfada mükerrer arşivi linki üzerinden ulaşılması mümkündür.

2018-2019 KORELASYON TABLOSU (1)


Tüm Haberler