AB ÜLKELERİNDEN A.TR BELGESİ EŞLİĞİNDE İTHAL EDİLEN BAZI GTS ÜLKE MENŞELİ ÜRÜNLERDE EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLATI

Resmi Gazetenin 14.12.2017/30270 tarih/sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli ‘’Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar’’ kapsamında;

 

AB ülkelerinden A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilen, ancak Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) dahil bazı ülke (Endonezya, Hindistan, Vietnam, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Kamboçya) menşeli bir kısım ürünlerin ithalatında, Türkiye aleyhine oluşan vergi tarife farkının telafisi adına, bu farkın ‘’Ek Mali Yükümlülük’’ şeklinde tahsiline yönelik düzenleme yapılmıştır.

 

Karar eki tabloda fasıl veya pozisyon bazında yer alıp Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Vietnam menşeli olanlar için, Diğer Ülkeler (DÜ) için uygulanan Gümrük Vergisi ile Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) için uygulanan vergi arasındaki fark verginin tahsilatı yapılacaktır.

 

Karar eki tabloda fasıl veya pozisyon bazında yer alıp Bangladeş ve Kamboçya menşeli olanlar için, Diğer Ülkeler (DÜ) için uygulanan Gümrük Vergisi ile En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) için uygulanan vergi arasındaki fark verginin tahsilatı yapılacaktır.

 

Karar eki tabloda fasıl veya pozisyon bazında yer alıp Pakistan menşeli olanlar için, Diğer Ülkeler (DÜ) için uygulanan Gümrük Vergisi ile Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ) için uygulanan vergi arasındaki fark verginin tahsilatı yapılacaktır.

 

Karar kapsamında yapılacak menşe beyanlarından ithalatçı sorumlu olduğundan, Karar eki tabloda yer alıp AB ülkelerinden A.TR Belgesi eşliğinde yapılacak ithalatlarda herhangi bir ihtilaf ve zaman kaybına mahal verilmemesi adına, ithalat esnasında Menşe/Menşe İspat Belgesi’nin ibrazı önem arz etmektedir. Zira, gümrük idarelerinin anılan Karar çerçevesinde ithalat esnasında veya sonrasında menşe ispatına yönelik bilgi belge talepleri söz konusu olabilecektir.

 

Bahse konu Karar yayım tarihini izleyen 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.

BAZI ÜRÜNLERİN İTALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ HAKKINDA KARAR (2017-10926)


Tüm Haberler