BİR KISIM DIŞ LASTİK İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ GETİRİLMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 05.04.2017/30030 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/1) kapsamında, Ekonomi Bakanlığınca son dönemde binek oto, otobüs, tarım, orman, yapı , sanayi, madencilik araçlarında kullanılan dış lastik ithalatında ciddi artış tespit edildiği ve bu hususun yerli üreticiler nezdinde olumsuz etki yarattığından bahisle re’sen inceleme başlatıldığı,
Bu bağlamda, Tebliğde GTİP numaraları belirtilen Dış Lastiklerin ithalatında 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına karar verilmiş olup, geçici önlem “Kg başına 0,50 USD”  tutarında ek mali yükümlülük şeklinde belirlenmiştir. Keza, jant’a takılı halde getirilen ve 8708 GTİP kapsamında beyan edilen lastiklerin de önlem kapsamında yer aldığı belirtilmiştir.
Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Korunma Önlemleri Dairesi tarafından yürütülecektir. En geç 20 gün (Yirmi) gün içerisinde Tebliğ eki ‘’İlgili Taraf Başvuru Formu’’ nu doldurarak gönderenler; Soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilecek olup, devam edecek soruşturma sürecinde kendilerine verilecek kullanıcı şifresi ile soru formlarını doldurulması dahil İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde toplantılara katılma dahil görüş alışverişinde bulunulabilecektir.
Bahse konu soruşturmanın 9 (Dokuz) ay içerisinde tamamlanacağı belirtilmekle birlikte, gerekli durumlarda bu süre 6 (Altı) ay uzatılabilecektir.
Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan bahse konu Tebliğ, ek’te sunulmuştur.

EK 1 -BİR KISIM DIŞ LASTİK İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ (2017-1 TEBLİĞ)


Tüm Haberler