2021 YILI İTHALAT REJİM KARARI VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ YAYIMLANMIŞ OLUP KORELASYON ÇALIŞMASI EKTE SUNULMUŞTUR

Resmi Gazetenin 30.12.2019 tarihli 1. Mükerrer sayısında ‘’İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 3345)’’ (https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-12-30&mukerrer=1), 31.12.2019 tarihli 3. Mükerrer sayısında da ‘’İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3350)’’ (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M3-1.pdf ) yayımlanmıştır. Özetle;

2021 yılına ait Tarife Cetvelinin yayımlanması neticesinde Korelasyona (Değişiklik) uğramış eşyalara ilişkin tablo ekte sunulmuştur.

2021 yılına ait İthalat rejim Kararı eki listeler ve Karar ekleri yeniden belirlenerek yayımlanmıştır

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında (GTS) yer alan ‘’Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYU)’’, ‘’Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ)’’ ile ‘’En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)’’ listeleri ve hariç sektör gruplarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Serbest bölgelere/antrepoya alınan ya da Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak AB ülkelerine ihracı halinde, varsa Telafi Edici Verginin (TEV) hesaplanmasında, ithal ülke ve eşyasına bu Karar kapsamında uygulanan gümrük vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılarak daha düşük olan gümrük vergisi oranının tatbik edileceği belirtilmiştir.

Gümrük Vergisi yükselen eşyalar için, 01.01.2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olanlarına ilişkin gümrük beyannamesinin 28.02.2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) tescil edilmesi halinde Karar’ın yayımından önceki gümrük vergisi oranlarının tatbik edileceği belirtilmiştir.

İngiltere’den 01.01.2021 öncesi A.TR veya Menşe İspat Belgesi (EUR 1, Fatura Beyanı vs.) eşliğinde sevk edilen eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 28.02.2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) tescil edilmesi halinde, 2020 yılına ait İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki ‘‘AB’’ sütunundaki gümrük vergilerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

İngiltere’den 01.01.2021 tarihi itibariyle ülkemize sevk edilecek eşyalar için, TR & UK STA’sı yürürlüğe girene kadarki geçiş sürecinde, diğer ülkelere uygulanan gümrük vergisi ve fonlar teminata bağlanacak şekilde işlem tesis edileceği belirtilmiştir.

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında 01.1.2018-31.12.2019 tarihleri arasında AB ülkelerine yapılmış olan ihracatta, varsa Telafi Edici Verginin (TEV) hesaplanmasında, anılan dönemde bu verginin hiç ödenmemiş veya bu Karar’ın 9/5 maddesi çerçevesinde ödenmiş olması kaydıyla, AB ortak gümrük tarifesiyle karşılaştırma yapılarak daha düşük oranların tatbik edileceği belirtilmiştir.

2020-2021 KORELASYON TABLOSU

Tüm Haberler