GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 25.05.2022/31846 tarih/sayısında yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Gümrük Yönetmeliğinin istisnai kıymetle beyan, eşyanın teslim ve çıkış işlemleri, izinli gönderici ve ihracat rejimi kapsamında tamamlayıcı beyanlar, tahlil işlemleri, antrepo işlemleri ve antrepo işletme izin sürelerine yönelik bazı maddelerinde değişikliğe gidilmiştir.

Özetle;

Beyannamenin tescili esnasında mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya matrah unsurlarının muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden atın yirmi altıncı günün akşamına kadar bildirilip ödenmesi gerektiği (GY 53/5)

Gümrük işlemleri tamamlanan eşyanın eşya sahibi, temsilcisi veya eşya sahibinin bu kapsamda vekalet verdiği diğer kişi tarafından geçici depolama yerinden çıkarılabileceği belirtilmiştir (GY 94/1)

Geçici depolama yerlerinde teslim edilebilir duruma gelen eşyanın sahibi, temsilcisi veya sahibinin bu kapsamda vekalet verdiği diğer kişiler tarafından geçici depolama yerinden çıkarılabileceği belirtilerek önceki düzenlemede bu maddede yer alan konşimento/ordino ibareleri metinden çıkarılmıştır (GY 130/1)

İzinli Gönderici yetkisi kapsamında ihracat gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine, kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine verilebileceği belirtilmiştir (GY 141/A)

OKSB veya YYS belgesine sahip firmaların yapacağı ihracat beyanlarında, beyannameye faturanın eklenmediği durumlarda e-irsaliyenin kabulüne ilişkin düzenleme yapılmıştır (GY 152/1)

Posta ve Hızlı Kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından yapılan ihracatlarda, beyannameye eklenmesi gereken faturanın eklenmediği durumlarda, beyan için gerekli bilgileri içeren e-irsaliyenin beyannameye eklenmesi kaydıyla gümrük beyanının kabul edebileceği belirtilmiştir (GY 153)

Gümrük laboratuvarlarında yapılacak tahlillere ilişkin ücret ve masraflara ilişkin düzenleme yapılarak, tahlil ücretlerine yönelik liste (EK 24) ekte sunulmuştur (GY 197)

Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşya için, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi sahibi olan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri (Forwarder firmaları) tarafından antrepo beyannamesi verilip, elleçleme işlemine tabi tutulabileceği ve yurtdışındaki alıcısına sevk edilebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır (GY 330/2)

Genel antrepo açma ve işletme izinlerindeki beş (5) yıllık süre kaldırılmıştır (GY 519/1)

Bu Yönetmeliğin 5, 6 ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinden bir ay sonra, 11 inci maddesi 01.01.2023 tarihinde, diğer maddeleri de yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (25.05.2022 Tarihli R.G.).docx

Yönetmelik Eki (Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi).pdf


Tüm Haberler