AB ÜLKELERİ VE G.KORE MENŞELİ BİR KISIM YASSI ÇELİK LEVHALARIN İTHALATINDA DAMPİNG ÖNLEMİ GETİRİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 07.07.2022/31889 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/21) ile, AB ülkeleri ve Güney Kore menşeli bir kısım yassı çelik levhaların ithalatına yönelik olarak, 09.01.2021 tarihinde 2021/4 sayılı Tebliğ kapsamında açılan damping soruşturması tamamlanmış olup, kararlaştırılan önlemler yürürlüğe konulmuştur.

Özetle;

Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan önlem, eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında yapılacak ithalatında tatbik edilecektir.

Getirilen önlem kapsamında, Tebliğin 1 numaralı ekinde GTİP numarası ve ticari tanımı yer alıp, Tarife Cetvelinin 7208, 7211, 7212, 7225 ve 7226 pozisyonlarındaki bir kısım eşyalar için ülke ve üretici firma detayları bazında %7 ile %12,8 oranlarında damping vergisi tahsil edilecektir.

Tebliğin uygulamasına yönelik olarak 7208.52.99.10.00, 7208.52.99.90.00 ve 7225.40.90.00.00 GTİP’ler kapsamında yapılacak “Levha haddehanesinde haddelenmiş levha sac”ların ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1)’de belirtilen “Üretici Belgesi”nin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2022-21).docx

2022-21 Tebliğ Ekleri.pdf


Tüm Haberler