KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYALARIN İTHALATINA İLİŞKİN 2022 YILINA AİT TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2021/31706  (3 Mükerrer) tarih/sayısında (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M3-11.htm) 2022 yılına ilişkin ‘’Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat 2021/9)’’ yayımlanmıştır. Özetle;

Ek-1 liste kapsamında olup gerekli şartları taşıyan eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilmiş olup, beyanname tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” aranacaktır.

Liste dışında kalan veya listenin Grup 2 sütununda yer almakla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısı bulunmayan eşyanın, serbest dolaşıma girişinin söz konusu olması halinde, beyannamenin tescilinde gümrük idarelerince “0962- TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)” aranacaktır.

Grup 1 altındaki belirli eşya sütununda “X” ile belirtilenlerden yaş kriterine uygun olanlardan Yatırım teşvik belgesi kapsamı ithalatta, birim kıymetine bakılmaksızın izin verilmiştir ‘’0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)’’.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olmayanların karşısında birim gümrük kıymeti belirtilmiş ise; Bu kıymete eşit veya daha fazla (diğer yurt dışı giderler kalemi dâhil) olması, şayet birim gümrük kıymeti belirtilmemişse, birim kıymetine bakılmaksızın ithalatına izin verilmiştir (0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste).

Listede sivil havacılık eşyası veya deniz taşıtları olarak belirtilenlerin ithalatında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının uygunluk izni aranacaktır. Uygunluk yazısı bulunmaması durumunda, eşya “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilmiş ise yukarıdaki paragrafa göre işleme tabi tutulacaktır. Aksi halde, “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenemeyecektir.

Tebliğ eki listede yer alan bir kısım eşyada yaş sınırı (5 & 10) söz konusu olup, dipnot açıklamaları ile referans gümrük kıymetlerinin dikkate alınması önem arz etmektedir.

Geçici ithalata konu eşyanın kati ithalata çevrilmesi durumu hasıl olduğunda, yurda girdiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde Tebliğ hükümlerine tabi tutulacaktır.

Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular elektronik ortamda (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünden “İthalat Belge İşlemleri’’ üzerinden ilgili belge kodu seçilerek yapılmasına müteakip, başvuru formu ve ekleri e-imza altına alınarak sisteme yüklenecektir. Başvurular Genel Müdürlükçe, iç piyasa tedarik şartları, ekonomik ömür, verimlilik gibi etkenler göz önüne alınarak değerlendirilip izne bağlanacaktır.

Verilecek izin 6 ay süreli olup, sürenin uzatılması veya üçüncü kişilere devredilmesi mümkün değildir. İthalat esnasında belge kıymetinden + %5 sapmaya müsaade edilebilecektir.

Tebliğ kapsamında olup, 01.01.2022 tarihinden önce ülkemize sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşya için, 15.02.2022 tarihine kadar (Bu tarih dahil) başvurulması halinde başvurular, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’in ilgili hükümleri çerçevesinde lehe hükümler dikkate alınarak sonuçlandırılacaktır.

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT. 2022-9).docx

Kullanılmış-Yenileştirilmiş Eşya Tebliği (2022-9) Ekleri.pdf


Tüm Haberler